Odluka o dodjeli poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovići

Na osnovu člana 39. Statuta općine Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj 5/08 i 5a/08) i Javnog poziva poduzetnicima/poduzetnicama za dodjelu poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovići broj 02-14-3363/17 od 17.09.2017.godine,  Općinski načelnik  donosi

O D L U K U

o dodjeli poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovići

I

Odobrava se dodjela poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovićiza sljedeće aplikante:

1.      SD „ORGANSKA JAGODA I MALINA“ vlasnik Starčević Ćimeta u iznosu od 2.000,00 KM (dvijehiljade) -mjera 6 Razvoj ženskog poduzetništva,

2.      SD „MALI FARMER“ vlasnik Jusupović Alenu iznosu od 2.000,00 KM (dvijehiljade) -mjera 2 Subvencioniranje nabavke i ugradnje mašina i opreme i uređenja poslovnog prostora,

3.      APOTEKA „DEDIĆ“ vlasnik mr.ph. Nejra Dediću iznosu od 283,75 KM (dvijestotineosamdesettri i 75/00 KM)-mjera 6 Razvoj ženskog poduzetništva,

4.      FRIZERSKI SALON „PROFESSIONAL“ vlasnik Melana Mujkić u iznosu od 1.336,00 KM (jednahiljadatristotinetridesetšest i 00/00 KM) -mjera 6 Razvoj ženskog poduzetništva,

5.      APOTEKA „D-PHARM“ vlasnik mr.ph. Adna Đerziću iznosu od 470,77 KM (četiristotinesedamdeset i 77/00 KM) -mjera 6 Razvoj ženskog poduzetništva,

6.      SD „ANANDA“ vlasnik Pavlović Ivicau iznosu od 204,62 KM (dvijehiljade)- mjera 2 Subvencioniranje nabavke i ugradnje mašina i opreme i uređenja poslovnog prostora,

7.      Opća zadruga „SLOGA-ZAVIDOVIĆI“ p.o.Zavidovići u iznosu od 1.000,00 KM (jednahiljada i 00/00 KM) -mjera 4 Programi razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih, startup inkubator i sl – subvencioniranje troškova predavača i

8.      „EKO-STIL“d.o.o.Zavidovići u iznosu od 416,00 KM (četiristotinešesnaest i 00/00 KM)-mjera 6 Razvoj ženskog poduzetništva.

II

Iznosi iz tačke 1. Ove Odluke će se uplatitina račun aplikanata na osnovu pojedinačnih Odluka za svakog korisnika za dodjeljeni poticaj.

III

            Aplikant koji nisu ispunili uslove za dodjelu poticaja će biti obaviješteni na osnovu posebne Odluke sa obrazloženjem iste.

IV

Plaćanje će se izvršiti iz sredstava Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu, utvrđenih na poziciji „Transfer za poticaj zapošljavanja i razvoja privrede“.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Aplikanti navedeni u tački 1. ove Odluke podnijeli su blagovremene i uredne zahtjeve sa neophodnom dokumentacijom zahtjevanom predmetnim Javnim pozivom, čime su ispunili uslove za dodjelu poticaja u skladu sa istim.

Cijeneći pravilnost provedenog postupka te datu preporuku od strane Komisije za ocjenu zahtjevu za dodjelu poticaja za razvoj poduzetništva u općini Zavidovići sadržanu u Izvještaju sa prijedlogom za dodjelu poticaja broj: 02-14-3363/17 od 07.11.2017. godine odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.