Obavještenje o provođenju ankete o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija

Obavještavaju se građani općine Zavidovići da će Federalni zavod za statistiku, Sarajevo u periodu od 15. do 28. maja 2017. godine, u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH, na teritoriji općine Zavidovići provesti Anketu o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljat će anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Cilj Ankete  je da se prikupe podaci o pristupu informacionim i komunikacijskim tehnologijama, upotrebi računara, korištenju interneta, upotrebi elektronskih servisa javne uprave, trgovini putem interneta, elektronskim vještinama, te o socio-demografskim karakteristikama ispitanika.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se  koristit  isključivo u statističke svrhe.