Javni poziv za raspored taksi vozila na taksi stajalištima

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva, na osnovu  člana 10. stav 2. Odluke o organizaciji i na činu obavljanja taksiprijevoza putnika na podru č ju Zeničko-dobojskog kantona («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/10 i broj 5/16) i  člana 12. stav 4. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Zavidovići „Službeni glasnik općine Zavidovići“ broj 10/16)

JAVNO POZIVA PRAVNA I FIZIČKA LICA REGISTROVANA ZA OBAVLJANJE TAKSIPRIJEVOZA
općine Zavidovići

Pozivaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje taksiprijevoza sa područja općine Zavidovići da podnesu zahtjev za raspored taksivozila na taksistajalištima.

1.Zahtjev za raspored taksivozila se podnosi za sljedeća taksi stajališta:

-taksistajalište u ulici “Alije Izetbegovića”- I kategorija na 4 stajališna mjesta,

-taksistajalište u ulici „Safvet bega Bašagića“- I kategorija na 2 stajališna mjesta,

-taksistajalište  u ulici „Hasana Kjafije Prušćaka”- II kategorija na 3 stajališna mjesta,

– taksistajalište u ulicu”Gazi Husrev-begova”- III kategorija na 1 stajališno mjesto i

-taksistajalište u ulici „35.Divizije“- IV kategorija na 2 stajališna mjesta.

2.Taksiprijevoznici su uz zahtjev za raspored taksivozila na taksistajalištima dužni priložiti sljedeću dokumetaciju:

  1. a) pravna lica:

-aktuelni izvod iz sudskog registra i obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju

djelatnosti,

– prijava penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za

taksivozača za uposlene vozače,

-uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih

prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,

-uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored

nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije

Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 28/06 i broj

2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja

djelatnosti javnog prijevoza.

  1. b) fizička lica:

-važeće rješenje/odobrenje za obavljanje taksiprijevoza,

-potvrdu o prebivalištu na području općine Zavidovići,

-uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih

prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,

-uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored

nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i

Hercegovine ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 28/06 i broj 2/10) na

osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti

javnog prijevoza i

-dokaz o uplati općinske administrativne takse u iznosu od 2.00 KM- taksene markice.

Izuzetno, pored navedene dokumentacije, fizičko lice koje podnosi zahtjev za dva taksivozila na taksistajalištima dužno je za uposlenog vozača dostaviti prijavu penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksivozača.

3.Raspored taksivozača na taksistajalištima se dodjeljuje za period od 1.1. do 31.12.2019. godine.

4.Godišnja naknada za upotrebu i korištenje taksistajališta je:

-100,00 KM za upotrebu i korištenje taksistajališta I kategorije,

-75,00 KM za upotrebu i korištenje taksistajališta II kategorije,

-50,00 KM za upotrebu i korištenje taksistajališta III kategorije i

-10,00 KM za upotrebu i korištenje taksistajališta IV kategorije.

Uplata se vrši na račun općine Zavidovići, broj: 1020320000027070 vrsta prihoda: 722461.

5.Taksiprijevoznici sa područja općine Zavidovići se pozivaju da podnesu zahtjev za raspored taksivozila na taksistajalištima u roku od 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom grasniku općine Zavidovići“.

6.Zahtjev za raspored taksivozila na taksistajalištima se preuzima na Info pultu Općine Zavidovići, dostavlja lično na Protokol Općine Zavidovići ili putem pošte na adresu: Općina Zavidovići Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva Komisija za provođenje javnog poziva Safvet bega Bašagića bb u zatvorenoj koverti sa naznakom „OTVARA KOMISIJA“.

7.Ovaj javni poziv biti će objavljen u „Službenom glasniku općine Zavidovići“, na službenoj web stranici općine www.zavidovici.ba i dnevnom listu „Oslobođenje“.

Taksiprijevoznici takođe mogu dobiti sve potrebne informacije u Službi za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva ili na telefon broj 032/878-314/160.

NAPOMENA: Ukoliko izmjenama i dopunama Odluke o bezbijednosti i organizaciji saobraćaja na cestama općine Zavidovići dođe do ukidanja određenih taksistajališta taksivozači raspoređeni na istim bit će raspoređeni na drugo taksistajalište iste kategorije.