Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika u Projektu podrške plasteničke proizvodnje putem sufinansiranja

Na osnovu člana Pravilnika o  uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu plastenika u Projektu podrške plasteničke proizvodnje i na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Zavidovići i humanitarnih organizacija “MAID” i “LDSC”, broj: 247/16 od 25.07.2016. kojim su osigurana donatorska sredstva (od strane Humanitarnih organizacija “MAID” i “LDSC” 40 %, Općine Zavidovići 40 % i vlastitog učešća korisnika 20%) u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području općine Zavidovići, Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika

u Projektu podrške plasteničke proizvodnje

putem sufinansiranja

 PRAVO UČEŠĆA

Pravo  učešće u Projektu podrške plasteničke proizvodnje(u daljem tekstu Projekat) imaju nezaposlena lica sa područja općine Zavidovići koja ne posjeduju plastenik, a imaju vlastito poljoprivredno zemljište u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Pravo na dodjelu plastenika ne mogu ostvariti lica koja su u posljednjih 10 godina ostvarila pravo na donaciju, dodjelu, ili sufinansiranje nabavke plastenika od Općine, ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija.

 

 USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Da bi neko ostvario pravo za dodjelu plastenika, potrebno je da ispunjava sljedeće uslove:

1. da posjeduje kvaliteno vlastito zemljište, pogodno za postavljanje plastenika i uzgoj povrća,

u blizini stambenog objekta u kojem stanuje;

2. da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica;

3. da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, ili dostavi ovjerenu

izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata prije dodjele

plastenika;

4. da ima mogućnost navodnjavanja usjeva u plasteniku;

5. da obezbijedi vlastito učešće u Projektu: priprema zemljišta, obezbjeđenje vode za navodnjavanje, obezbjeđenje stajnjaka i sl. kao i sufinansiranje Projekta u iznosu od 20% od vrijednosti plastenika i opreme, odnosno 490,00 KM.

6. Prije dodjele plastenika potrebno je da se edukuje za proizvodnju povrća u plasteniku

KRITERIJI ZA BODOVANJE

Bodovanje i odabir korisnika ovog Projekta obavit će se po sljedećim kriterijumima:

1. Pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju (nagib, veličina parcele i sl.) i

mogućnost navodnjavanja, 1-3 boda -utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika( u daljemtekstu Komisija) na licu mjesta

-slabi uslovi…………………………..1 bod

-dobri uslovi………………………….2 boda

-jako dobri uslovi…………………..3 boda

Kod onih kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za proizvodnju povrća u plasteniku (podvodno, strmo, mala parcela i sl), ili nema mogućnost navodnjavanja, neće se uzeti u razmatranje i neće se vršiti bodovanje.

2.Vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje, 1-4 boda

-od 0-3 godine……………………………1 bod

-od 3-6 godina……………………………2 boda

-od 6-10 godina………………………….3 boda

-više od 10 godina………………………4 boda

3.Broj nezaposlenih punoljetnih članova domaćinstva

-za svakog nezaposlenog punoljetnog člana domaćinstva koji se nalazi na evidenciji Biroa

za zapošljavanje – 2 boda

-za svakog izdržavanog člana domaćinstva, djeca, učenici, studenti-1 bod

4.Borački status

a) za prijavljenog na Javni poziv vrijeme provedeno u OSBiH (ARBIH, HVO, MUP-15.04.1992.-23.12.1995.) 1-4 boda

-od 0-12 mjseci………………………..1 bod

-od 12-24 mjeseca…………………….2 boda

-od 24-36 mjeseci ……………………3 boda

-preko 36 mjeseci…………………….4 boda

b) prijavljeni na Javni poziv član porodice šehida i poginulih boraca-3 boda

c) za prijavljenog na Javni poziv stepen invaliditeta-RVI

– od 20 do 40% invaliditeta – 1 bod

– od 40 do 60% invaliditeta – 2 bod

– od 70 do 100% invaliditeta – 3 boda

d) prijavljeni na Javni poziv samohrani roditelj-2 boda

e) mladi bračni par životne starosti do 35 godina-2 boda

f) socijalni aspekt (stanje na terenu, primanja članova domaćinstva, opći dojam i sl.)-0-4 boda

Ako prijavljeni na Javni poziv imaju isti broj bodova, prednost će imati oni koji imaju više članova domaćinstva,veći broj nezaposlenih u domaćinstvu, te mladi bračni parovi.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. ispunjena Prijava na Javni poziv za dodjelu plastenika – može se preuzeti na info pultu u Općini zajedno sa obrascima potrebnih izjava
 2. potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata
 3. ovjerena kućna lista
 4. dokaz o nezaposlenosti za sve punoljetne članove domaćinstva izdan od Biroa za zapošljavanje
 5. posjedovni list za parcelu na kojoj će biti postavljen plastenik
 6. ovjerena izjava da ne posjeduje plastenik u svom vlasništvu
 7. ovjerena izjava da će dobijeni plastenik držati u vlasništvu 2 godine
 8. ovjerena izjava da u posljednjih10 godina nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine, ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija
 9. ovjerena izjava da će obezbjediti vlastito učešće u Projektu-priprema zemljišta, obezbjeđenje vode za navodnjavanje, obezbjeđenje stajnjaka i da će uplatiti učešće za sufinansiranje u iznosu od 20 % odnosno 490,00 KM sl.
 10. dokaz o trajanju vremena provedenog u OSBiH(uvjerenje od grupe za pitanja evidencije iz vojne oblasti Zavidovići)
 11. dokaz da je član porodice šehida i poginulih boraca-branitelja ili da ima priznat status RVI (uvjerenje Službe za pitanja boraca, raseljenih lica i izbjeglica)
 12. dokaz da je bračni par starosti do 35 godina (Kućna lista)
 13. dokaz da je samohrani roditelj (Kućna lista)
 14. izjava da će obavzno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje
 15. potvrda o primanjima zaposlenih članova domaćinstva i članova domaćinstva-penzionera
 16. dokaz o uplati učešća u sufinansiranju u iznosu navedenom u Uslovima za dodjelu plastenika (dostavlja se prilikom potpisivanja tripartitnog ugovora o dodjeli i korištenju plastenika).

PRIJAVA NA JAVNI POZIV I IZBOR KORISNIKA

Izbor prijavljenih za dodjelu plastenika vrši se na osnovu pristiglih prijava na Javni poziv.

Općinski načelnik imenuje Komisiju od tri člana za odabir korisnika Projekta za dodjelu plastenika. Komisiju će ćiniti 2 predstavnika Općine Zavidovići i 1 predstavnik Muslim Aid-a.

Zadatak Komisije je:

– da izvrše pregled prispjelih prijava

– evidentira prijavljene koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za dodjelu plastenika

– obavi obilazak terena po ispravnim prijavama

– sačini rang listu prijavljenih na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje

– rang listu ističe na oglasnu ploču Općine Zavidovići, a prijavljeni mogu iskazati prigovor Komisiji u roku od 7 dana od isticanja liste radi  preispitivanja bodovanja, ako smatraju da je eventualno napravljeno pogreška kod bodovanja .

Komisija će u roku od 3 dana razmotriti eventualno pristigle prigovore, a nakon toga konačnu listu dostaviti Općinskom načelniku.

Općinski načelnik zaključkom daje saglasnost na listu i odabrane korisnike projekta.

Ako se u toku postupka odabira i nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli plastenika u trajno vlasništvo ustanovi da su date lažne izjave i netačni podaci, vezane za Javni poziv, poduzeće se zakonske mjere (raskidanje ugovora, oduzimanje plastenika, naknada štete itd.)

 

POTPISIVANJE UGOVORA

Odabrani korisnici Projekta potpisuju tripartitni Ugovor o dodjeli plastenika u trajno vlasništvo sa Muslim Aid Sarajevo i Općinom Zavidovići .

 

TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv traje od 04.08.2016  do 24.08.2016.godine

 

 NAPOMENE

Obrasci zahtjeva i izjava mogu se preuzeti na info-pultu Općine Zavidovići, popunjeni obrasci prijave sa potrebnom dokumentaciom predaje se u zatvorenoj kverti na protokol Općine Zavidovići sa naznakom „Za javni poziv-dodjela plastenika“

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za upravu poljoprivrede,vodoprivrede i komunalnih poslova, kancelarija broj 316 ili na telefon broj 032 879 092.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI  NAČELNIK

Suad Omerašević dipl.ing.maš.