Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Zavidovići za 2018.godinu

Općina Zavidovići dana 22.02.2018. godine raspisuje Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Zavidovići za 2018. godinu sa pozicije „Transfer za fizičku kulturu i sport“ namijenjenih za podršku sportskim klubovima i sportske manifestacije u 2018.godini.

PREUZIMANJE:

– Javni poziv

Aplikacioni obrasci mogu se preuzeti na info centru u zgradi Općine Zavidovići (prizemlje) svakim radnim danom od 07:00h do 15:30h, kao i na web stranici Općine Zavidovići.

PREUZIMANJE:

– Prijavni obrazac 1

– Prijavni obrazac 2

– Prijavni obrazac 3

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči Općine Zavidovići i web stranici Općine Zavidovići. Prijave za Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili Pisarnice općine Zavidovići u zatvorenoj koverti sa naznakom „za Javni poziv za dodjelu sredstava za sport iz budžeta Općine Zavidovići za 2018. godinu” na adresu: Općina Zavidovići, Ul.Safvet-bega Bašagića b.b., 72220 Zavidovići.