Javni poziv za dodjelu općinskih podsticaja sa “Transfera za razvoj poljoprivrede” planiranog u Budžetu Općine Zavidovići za 2018. godinu

Općina Zavidovići objavljuje Javni poziv za dodjelu općinskih podsticaja sa “Transfera za razvoj poljoprivrede” planiranog u Budžetu Općine Zavidovići za 2018. godinu.

Opći uslovi za prijavu su sljedeći:

– Da podnosilac zahtjeva za podsticaj ima prebivalište kao fizičko lice ili sjedište za pravna lica na            teritoriji  općine Zavidovići
– Podsticaj mogu ostvariti sva pravna i fizička lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih
gazdinstava i Registar klijenata kao nositelji poljoprivredne proizvodnje ili kao članovi PPG-a
umjesto nositelja.
– Podsticaj se može ostvariti samo za proizvodnje koje su prijavljene  u RPG u Općini Zavidovići a koje se odnose na proizvodnju u stočarskoj ili biljnoj proizvodnji.
– Podsticaj ne mogu ostvariti lica koja su u ranijem periodu nenamjenski utrošila sredstva za podsticaje dobijena od Općine, kao ni lica koja imaju bilo kakvih  neizmirenih obaveza prema Općini Zavidovići, niti lica koja su ranije ostvarila podsticaj prevarom.
– Korisnici sredstava iz ovog programa, koji su pravna lica i obrtnici, dužni su dostaviti potvrdu
nadležne porezne uprave da nemaju dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza.
– Zahtjevi za podsticaj, sa propisanom dokumentacijom, dostavljaju se na protokol Općine   Zavidovići od 02. aprila 2018. godine do 30. maja 2018. godine.

PREUZIMANJE: Javni poziv