Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnih prostora u ulici „Maršala Tita“

Općina Zavidovići dana 25.12.2017. godine raspisuje Javni oglas za za izdavanje u zakup poslovnih prostora  u Zavidovićima u ulici „Maršala Tita“,u objektu zvani „Podhodnik“  vlasništvo općine Zavidovići. Poslovni prostori su površine 24,13 m2i 28 m2 i nalaze se u II zoni i isti ze izdaju za obavljanje djelatnosti specijaliziranih prodavnica. Izdaju se u zakup na perod od 5 godina, a početni iznos zakupnine po mje 6 KM.

Prijavu na javni oglas zainteresovana lica mogu dostaviti neposredno putem pisarnice Općine Zavidovići ili putem pošte u zatvorenoj koverti Ul „Safvet bega Bašagića“ u zapečećenoj koverti sa naznakom  „Prijava za Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu općine Zavidovići“- NE OTVARAJ-OTVARA KOMISIJA.

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu pravnog ili fizičkog lica, kontakt osobu i broj telefona.

Prijava se dostavlja u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu se obratiti Službi za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva.

PREUZIMANJE: Javni poziv