Poništenje javnog oglasa i novi oglas o prodaji nekretnina

Na osnovu člana 5. stav 2. Odluka o načinu i uslovima javne prodaje nekretnina u vlasništvu općine Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj: 4/17, 7/17 i 8/17), Općinski načelnik objavljuje:

Poništenje javnog oglasa o prodaji nekretnina

označenih sa k.č. 1235/1, k.č.1188/26 k.o. Zavidovići, k.č. 15/7, 15/31 i k.č. 15/32 k.o. Mustajbašići

Poništava se javni oglasa o prodaji nekretnina označenih sa k.č. 1235/1, k.č.1188/26 k.o. Zavidovići, k.č. 15/7, 15/31 i k.č. 15/32 k.o.Mustajbašići, objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 17.02.2018. godine i istovremeno

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BIH , kantona, općina i gradova (“Sl. Novine Federacije BIH“, broj: 17/14), člana 5. stav 2. Odluka o načinu i uslovima javne prodaje nekretnina u vlasništvu općine Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj: 4/17, 7/17 i 8/17), Općinski načelnik objavljuje:

O G L A S

o prodaji nekretnina označenih sa k.č. 1235/1, k.o. Zavidovići,

k.č. 15/7, 15/31 i k.č. 15/32 k.o. Mustajbašići,

neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Zavidovići označenog sa:

k.č. 1235/1 zv. „Ciglana“ pov. 306 m2, upisana u P.L. 232 k.o. Zavidovići odnosno upisano u Zemljišnoknjižni uložak broj 260 k.o. Zavidovići vlasništvo općina Zavidovići, sa dijelom 1/1.

k.č. 15/32 zv. «Bare» površine 4812 m2, upisana u P.L. 1097 k.o. Mustajbašići, odnosno upisano u Zemljišnoknjižni uložak broj 73 k.o. Mustajbašići vlasništvo općina Zavidovići, sa dijelom 1/1.

k.č. 15/31 zv. «Bare» površine 3723 m2, upisana u P.L. 1097 k.o. Mustajbašići, odnosno upisano u Zemljišnoknjižni uložak broj 73 k.o. Mustajbašići vlasništvo općina Zavidovići, sa dijelom 1/1.

k.č. 15/7 zv. «Bare» površine 2545 m2, upisana u P.L. 1097 k.o. Mustajbašići, odnosno upisano u Zemljišnoknjižni uložak broj 57 k.o. Mustajbašići vlasništvo općina Zavidovići, sa dijelom 1/1.

Prema Regulacionom planu „Ekonomija-Batvice“ Zavidovići na parcelama označenim sa k.č. 15/7, k.č. 15/31 i k.č. 15/32 k.o. Mustajbašići predviđena je izgradnja poslovno proizvodnog objekta.

Prema Regulacionom planu „Centar I“ Zavidovići na parceli označenoj sa k.č. 1235/1 k..o. Zavidovići predviđena je izgradnja stambeno poslovnog objekta.

– k.č. 1235/1 k.o. Zavidovići sa početkom u  11,00 sati.

– k.č. 15/32 k.o. Mustajbašići sa početkom u 11,30 sati.

– k.č. 15/31 k.o. Mustajbašići sa početkom u 12,00 sati.

– k.č. 15/7 k.o. Mustajbašići sa početkom u    12,30 sati.

 

– k.č. 1235/1 k.o. Zavidovići       97.308,00 KM odnosno 318,00/m2   KM

– k.č. 15/32 k.o. Mustajbašići     33.684,00 KM odnosno 7,00 /m2     KM

– k.č. 15/31 k.o. Mustajbašići     26.061,00 KM odnosno 7,00/m2       KM

– k.č. 15/7   k.o. Mustajbašići     17.815,00 KM odnosno 7,00/m2     KM

Za učešće u postupku licitacije, učesnici su dužni uplatiti (kaparu) u iznosu od 10 % od početne prodajne cijenekoji se uplaćuje na račun općine Zavidovići broj: 1020320000027070, vrsta prihoda 722431, šifra općine 102 prije početka licitacionog postupka, o čemu će Komisiji podnijeti dokaz o izvršenoj uplati (ukoliko jedan učesnik učestuje u licitaciji za dvije ili sve nekretnine koje su predmet licitacije kapara u iznosu od 10% uplaćuje se za svaku nekretninu posebno).Kapara će se vratiti neuspjelom ponuđaču, a uspjelom ponuđaču koji ne zaključi ugovor kapara se neće vratiti.

Fizička lica koja učestuju u javnom nadmetanju (licitaciji) potrebno je da komisiji na uvid dostave jedan od identifikacionih dokumenata (lična karta, pasoš ili notarski ovjerena punomoć lica koja ih opunomoćuje).

Pravna lica koja učestuju u javnom nadmetanju potrebno je da komisiji na uvid dostave ovjerenu fotokopiju dokaza o upisu u sudski registar pravnog lica kao i ovlaštenje lica koje ih predstavlja.

Kao i sve ostale informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u Službi za upravu geodetskih, imovinsko pravnih poslova i urbanizma općine Zavidovići, Safetbega Bašagića bb svakog radnog dana od 07,00 sati do 15,30 sati (kancelarija broj 221) odnosno u slučaju potrebe razgledanja nekretnine, kontakt telefon broj 878- 314 lok. 155 .

Prodajnu cijenu navedene nekretnine učesnik licitacije sa kojim će se zaključiti ugovor obavezan je uplatiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 8 dana nakon isplate kupoprodajne cijene, o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji.