OGLAS o prodaji nekretnine označene sa k.č.1235/1, k.o. Zavidovići,

Objavljuje se oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Zavidovići označenog sa:

  • č. 1235/1 zv. „Ciglana“ pov. 306 m2, upisana u P.L. 232 k.o. Zavidovići odnosno upisano u Zemljišnoknjižni uložak broj 260  k.o. Zavidovići vlasništvo općina Zavidovići, sa dijelom 1/1.

Prema Regulacionom planu „Centar I“ Zavidovići na predmetnoj parceli predviđena je izgradnja stambeno poslovnog objekta.

  1. Prodaja građevinskog zemljišta izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, koja će se održati dana 09.08.2018. godine u zgradi općine Zavidovići „Velika sala“, sa početkom u 11,00 sati.
  2. Početna prodajna cijena predmetne nekretnine iznosi 97.308,00 KM odnosno 318,00/m2 KM.
  3. Za učešće u postupku licitacije, učesnici su dužni uplatiti (kaparu) u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene koji se uplaćuje na račun općine Zavidovići broj: 1020320000027070, vrsta prihoda 722431, šifra općine 102 prije početka licitacionog postupka, o čemu će Komisiji podnijeti dokaz o izvršenoj uplati (ukoliko jedan učesnik učestuje u licitaciji za dvije ili sve nekretnine koje su predmet licitacije kapara u iznosu od 10% uplaćuje se za svaku nekretninu posebno).

Kapara će se vratiti neuspjelom ponuđaču, a uspjelom ponuđaču koji ne zaključi ugovor kapara se neće vratiti.

  1. Pravo učešća na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sva fizička i pravna lica.

Fizička lica koja učestuju u javnom nadmetanju (licitaciji) potrebno je da komisiji na uvid dostave jedan od identifikacionih dokumenata (lična karta, pasoš ili notarski ovjerena punomoć lica koja ih opunomoćuje).