O G L A S o prodaji nekretnina označenih sa k.č. 15/32 k.o. Mustajbašići i k.č. 1265/3 k.o. Zavidovići

Ponovo se objavljuj oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Zavidovići označenog sa:

 • č. 15/32 zv. «Bare» površine 4812 m2, upisana u P.L. 1097 k.o. Mustajbašići, odnosno upisano u Zemljišnoknjižni uložak broj 73 k.o. Mustajbašići vlasništvo općina Zavidovići, sa dijelom 1/1.
 • č. 1265/3 zv. „Đurića gaj“ pov. 470 m2, upisana u P.L. 2392 k.o. Zavidovići odnosno upisano u Zemljišnoknjižni uložak broj 200 k.o. Zavidovići vlasništvo općina Zavidovići, sa dijelom 1/1.

Prema Regulacionom planu „Ekonomija-Batvice“ Zavidovići na parceli označenoj sa k.č. 15/32 k.o. Mustajbašići predviđena je izgradnja poslovno proizvodnog objekta, a na parceli označenoj sa k.č. 1265/3 k.o. Zavidovići prema Regulacionom planu „Centar I“ Zavidovići predviđena je izgradnja stambeno- poslovnog objekta.

 

 1. Prodaja građevinskog zemljišta izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, koja će se održati dana _____________2017. godine u zgradi općine Zavidovići „Velika sala“, sljedećim redosljedom:

– k.č.  15/32  k.o. Mustajbašići sa početkom u 11,00 sati.

– k.č. 1265/3 k.o. Zavidovići sa početkom u 12,00 sati.

 

 1. Početna prodajna cijena predmetnih nekretnina iznosi kako slijedi:

 

–  k.č. 15/32 k.o. Mustajbašići   19.248, 00 KM.

–  k.č. 1265/3 k.o. Zavidovići  122.200, 00 KM.

 

 1. Za učešće u postupku licitacije, učesnici su dužni uplatiti (kaparu) u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene koji se uplaćuje na račun općine Zavidovići broj: 1020320000027070, vrsta prihoda 722431, šifra općine 102 prije početka licitacionog postupka, o čemu će Komisiji podnijeti dokaz o izvršenoj uplati (ukoliko jedan učesnik učestuje u licitaciji za dvije ili sve nekretnine koje su predmet licitacije kapara u iznosu od 10% uplaćuje se za svaku nekretninu posebno).

Kapara će se vratiti neuspjelom ponuđaču, a uspjelom ponuđaču koji ne zaključi ugovor kapara se neće vratiti.

 1. Pravo učešća na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sva fizička i pravna lica.

Fizička lica koja učestuju u javnom nadmetanju (licitaciji) potrebno je da komisiji na uvid dostave jedan od identifikacionih dokumenata (lična karta, pasoš ili notarski ovjerena punomoć lica koja ih opunomoćuje).

Pravna lica koja učestuju u javnom nadmetanju potrebno je da komisiji na uvid dostave ovjerenu fotokopiju dokaza o upisu u sudski registar pravnog lica kao i ovlaštenje lica koje ih predstavlja.

 1. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u stanje nekretnine, dokumentaciju o nekretnini koja se prodaje kao i sve ostale informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u Službi za upravu geodetskih, imovinsko pravnih poslova i urbanizma općine Zavidovići, Safetbega Bašagića bb svakog radnog dana od 07,00 sati do 15,30 sati (kancelarija broj 221) odnosno u slučaju potrebe razgledanja nekretnine, kontakt telefon broj  878- 314 lok. 155 .
 2. Sa učesnikom licitacije koji izlicitira najvišu cijenu, zaključit će se kod notara ugovor o kupoprodaji nekretnine.

Prodajnu cijenu navedene nekretnine učesnik licitacije sa kojim će se zaključiti ugovor obavezan je uplatiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 8 dana nakon isplate kupoprodajne cijene, o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji.

 1. Troškove izrade notarske obrade ugovora i porez snosi kupac.
 2. Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije nekretnina u vlasništvu općine Zavidovići.
 3. Oglas za prodaju nekretnine iz člana 1. oglasa objavit će se u dnevnom listu F BIH, na oglasnoj tabli općine Zavidovići i na internet stranici općine Zavidovići.