Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općini Zavidovići

Obavještavaju se namještenici iz organa državne službe svih nivoa vlasti u Federacijij Bosne i Hercegovine da općinski organ državne službe Općine Zavidovići vrši popunu upražnjenog radnog mjesta putem preuzimanja namještenika iz drugog organa državne službe, u skladu sa odredbama člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine F BiH», broj. 49/05).

  Popuna se vrši za slijedeće radno mjesto:

„Referent-vatrogasac-vozač-automehaničar“ – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno radno vrijeme u Službi za upravu civilne zaštite, Odjeljenje zaštite od požara i vatrogastva – Profesionalna vatrogasna jedinica.

Opis radnog mjesta „Referent-vatrogasac-vozač-automehaničar“

Upravlja i rukuje svim vozilima i pumpama u akcijama gašenja i drugim interventnim situacijama, stara se o verifikacionoj primjeni i održavanju opreme, vozila i priključnih uređaja uključujući i obezbjeđenje sredstava za gašenje, vrši kontrolu ispravnosti vozila i opreme u toku primopredaje zajedno sa autoelektičarem, otklanja nedostatke na vozilima i pumpama, prisustvuje obuci i vježbama, radi na održavanju čistoće i funkcionalnosti radnog prostora, vrši održavanje objekta i opreme, manjih popravki u zgradi organa uprave, te pomaže kod preseljenja unutar zgrade, postavlja ukrase i predmete za ukrašavanja objekata i ulica za vrijeme praznika, vrši dostavu pošte, obavlja poslove referenta – vatrogasca- vozača–autoelektričara u slučaju njegove odsutnosti sa posla, provodi usvojenu politiku sistema kvaliteta i zaštite okoliša u okviru svojih poslova, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu općinskog načelnika i pomoćnika načelnika, a u skladu sa  stepenom stručne spreme, složenosti poslova i prirodom radnog mjesta.

Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, svi kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

SSS, III stepen stručne spreme, Srednja stručna škola, zanimanje automehaničar

Položen stručni ispit za vatrogasca,

Položen vozački ispit „C“kategorije

Najmanje 6 mjeseci radnog staža

Uz prijavu na oglas, kandidati moraju priložiti u vidu originala ili ovjerene kopije:

  1. diplomu/svjedočanstvo o srednjoj stručnoj spremi (SSS/III), zanimanje automehaničar;
  2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
  3. izvod iz matične knjige rođenih;
  4. dokaz o radnom stažu na poslovima svoje struke;
  5. dokaz o položenom stručnom ispitu za vatrogasca;
  6. dokaz o položenom vozačkom ispitu „C“ kategorije.
  7. ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
  1.  ovjerenu izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX Ustava Bosne i Hercegovine);
  1.  dokaz (potvrda, uvjerenje i sl.) da je kandidat u radnom odnosu na neodređeno radno vrijeme u organu državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, u vrijeme provođenja internog oglasa.

Napomena za kandidate:

–          Po radnim stažom, podrazumjeva se isključivo radni staž nakon stečene srednje školske

spreme, uključujući pripravnički i volonterski staž na poslovima srednje stručne spreme,

–          Namještenik srednje školske spreme, koji u vrijeme prijema u radni odnos u organ

državne službe ima potreban radni staž, a nije položio stručni ispit za vatrogasca, može se primiti u radni odnos, ali je obavezan taj ispit položiti najkasnije u roku od 1 godine od dana prijema u radni odnos, u skladu sa članom  98. stav (2) tačka a) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službne novine ZE-DO kantona“, broj: 5/11).

–          Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti/ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv kandidata

ne vodi krivični postupak, te da nije osuđivan za krivčno djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine (ne starije od tri mjeseca) obavezan je dostaviti prije stupanja na posao kandidat koji bude izabran.

Pravo prijavljivanja na oglas imaju namještenici iz organa državne službe svih nivoa

vlasti u Federaciji BiH.

Oglas ostaje otvoren dest (10) dana od dana objavljivanja, počev od 21.12.2017. godine, do kada bi ovaj Interni oglas trebao biti objavljen na oglasnim tablama organa uprave. Oglas će biti objavljen i na Web stranici Općine Zavidovići.

Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos po ovom internom oglasu biti će pismeno obaviješteni.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na pisarnicu Općine Zavidovići ili preporučeno putem pošte na adresu Općina Zavidovići ulica Safvet bega Bašagića bb, Komisija za provođenje internog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno radno vrijeme u Općini Zavidovići, u zatvorenim kovertama sa naznakom « prijava na interni oglas – ne otvaraj».

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.