Javna rasprava po Nacrtu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Zavidovići za period 2016 – 2020 godina

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica na javnu raspravu koja će se održati u Velikoj sali Općine Zavidovići dana 17. 03. 2016. godine sa početkom u 11:00 sati, na temu Nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Zavidovići za period 2016 – 2020 godina.

Materijal, odnosno Nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Zavidovići za period 2016 – 2020 godina možete preuzeti na web stranici Općine Zavidovići ili u Službi za upravu civilne zaštite općine Zavidovići.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije po Nacrtu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Zavidovići za period 2016 – 2020 godina možete dostaviti i pismeno, odnosno usmeno Službi za upravu civilne zaštite općine Zavidovići do 30. 03. 2016. godine.

PREUZIMANJE:
– Pozivnica za javnu raspravu
– Zaključak Općinskog vijeća , broj: 01-44-598/16-AP-4 od 29.02.2016. godine
– Nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara