Javna rasprava po Nacrtu odluke o visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići

Općinsko vijeće Zavidovići na  16. sjednici održanoj 31.01.2018. godine, razmatralo je Nacrtu odluke o visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrtu odluke o visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići,  te donijelo Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu odluke o visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići,  u roku od 20 dana (od 01.02.2018.godine do 20.02.2018. godine).

Javna rasprava održat će se 15.02.2018.godine (ČETVRTAK) u 14,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Nakon provedene javne rasprave Kabinet općinskog načelnika dužan je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Kabinet općinskog načelnika će prilikom utvrđivanja Prijedloga Nacrtu odluke o visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto ne prihvata određene prijedloge, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave po nacrtu.

PREUZIMANJENacrt odluke o visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću zaposlenih u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići