Javna rasprava po Nacrtu odluke o usvajanju Akcionog plana za prevenciju nastanka korupcije u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići za period 2018. – 2020. godina

Općinsko vijeće Zavidovići na  20. sjednici održanoj 05.04.2018. godine, razmatralo je Nacrt odluke o usvajanju Akcionog plana za prevenciju nastanka korupcije u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići za period 2018. – 2020. godina.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke  o  usvajanju Akcionog plana za prevenciju nastanka korupcije u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići za period 2018. – 2020. godina,  te donijelo Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu odluke o usvajanju Akcionog plana za prevenciju nastanka korupcije u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići za period 2018. – 2020. godina,  u roku od 20 dana (od 05.04.2018. godine do 24.04.2018. godine).

Javna rasprava održat će se 23.04.2018. godine (PONEDJELJAK) u 14:00 sati u Zavidovićima, ulica „Safvet bega Bašagića“ broj 9, 1. sprat zgrade Općine Zavidovići, Velika sala za sastanke.

Nakon provedene javne rasprave Kabinet općinskog načelnika dužan je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Kabinet općinskog načelnika će prilikom utvrđivanja Prijedloga odluke o usvajanju Akcionog plana za prevenciju nastanka korupcije u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići za period 2018. – 2020. godina voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto ne prihvata određene prijedloge, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave po nacrtu.

Tekst Nacrta odluke  o  usvajanju Akcionog plana za prevenciju nastanka korupcije u općinskom organu državne službe Općine Zavidovići za period 2018. – 2020. godina može se preuzeti na službenoj stranici Općine Zavidovići www. zavidovici.ba, u kategoriji „JAVNE RASPRAVE“, ili u Kabinetu općinskog načelnika, zgrada Općine Zavidovići, treći sprat kancelariji 301-b.

PREUZIMANJE:

Poziv na javnu raspravu

Nacrt Akcionog plana

Nacrt odluke o usvajanju Akcionog plana

Zaključak o usvajanju Nacrta Akcionog plana