Javna rasprava po Nacrtu odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići

Općinsko vijeće Zavidovići na 4. sjednici održanoj 31.01.2017.godine, razmatralo je Nacrt odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići, te donijelo Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići, u roku od 30 dana (od 27.02.2017.godine do 29.03.2017. godine).

Javna rasprava održat će se 17.03.2017.godine(PETAK) u 13,30 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Nakon provedene javne rasprave Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma, dužna je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma će prilikom utvrđivanja Prijedlogaodluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići, voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto ne prihvata određene prijedloge, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave po nacrtu.