Javna rasprava – Gradski pješački most općina Zavidovići

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa općinom Zavidovići, poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije, stanovnike  općine Zavidovići i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja za projekat koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidiran ispred općine Zavidovići:

1.    Gradski pješački most – Općina Zavidovići

Javna rasprava o utjecaju na okoliš sanacionih radova na području općine Zavidovići,

na području pripadajućih MZ-a odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na Ček-listu Okolinskog plana upravljanja.

Ček-lista Okolinskog plana upravljanja nad sanacionim radovima na području općine Zavidovići dostupna je svim zainteresovanim na sljedećim adresama:

– Općina zavidovići,Ul. Safvet bega Bašagi.a bb, 72220 Zavidovići , oglasna ploča Općine i web stranica općine Srebrenik: http://www.zavidovic.ba
– Pripadajuće MZ-e
– Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web  stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkomProjekti, Projekthitnog oporavka od poplava

Primjedbe, sugestije i mišljenja dostavljaju se u pismenoj formi direktno Jedinici za implementaciju projekta ili posredno preko Općine Zavidovići i pripadajućih MZ-a.

Rok za dostavu primjedbi, sugestija i mišljenja je 13. maj 2016.