Izvještaj sa Kolegija općinskog načelnika

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je Screenshot_1.jpg

Broj: 02-04-28/21-AP-9

Datum: 07.05.2021. godine

IZVJEŠTAJ SA 3. SJEDNICE KOLEGIJA OPĆINSKOG NAČELNIKA

3. sjednica Kolegija Općinskog načelnika održana je 07.05.2021. godine sa početkom u 08:10 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići, prvi sprat zgrade organa uprave Općine Zavidovići.

Na sjednici Kolegija Općinskog načelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Općinski načelnik,
 2. Samira Pinjić, sekretar Općinskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar općinskog organa državne službe,
 4. Džeraldina Miličević, pomoćnik načelnika Službe za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva,
 5. Idriz Alihodžić, pomoćnik načelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu,
 6. Midhat Bajramović, pomoćnik načelnika Službe za upravu pitanja boraca, raseljenih lica i izbjeglica,
 7. Remzo Šogolj, pomoćnik načelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 8. Remzo Sinanović, pomoćnik načelnika Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma,
 9. Nijaz Karahasanović, općinski pravobranilac.

Odsutni članovi Kolegija općinskog načelnika:

1. Izet Bašić, pomoćnik načelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i   komunalnih poslova.

Ostali pozvani na sjednicu Kolegija općinskog načelnika:

1. Nermin Džaferović, šef odjeljenja za geodetske poslove.

Kolegij općinskog načelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju općinskih službi za upravu Općine Zavidovići,
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa projekta izgradnje stambene zgrade namijenjene socijalno-neprofitnom stanovanju,
 3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Novo Naselje“ Zavidovići,
 4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kamenica“ Zavidovići,
 5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Maoča“ Zavidovići,
 6. Razno.

Nako razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju općinskih službi za upravu Općine Zavidovići,
 2. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o usvajanju Programa projekta izgradnje stambene zgrade namijenjene socijalno-neprofitnom stanovanju,
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Novo Naselje“ Zavidovići,

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Novo Naselje“ Zavidovići.

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kamenica“ Zavidovići,

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kamenica“ Zavidovići.

5.Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Maoča“ Zavidovići,

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Maoča“ Zavidovići.

            Sjednica Kolegija općinskog načelnika završena je u 11:40 sati.