Izvještaj sa Kolegija općinskog načelnika

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je Screenshot_1.jpg

Broj: 02-04-28/21-AP-3

Datum: 06.01.2021. godine

IZVJEŠTAJ SA 1 . SJEDNICE KOLEGIJA OPĆINSKOG NAČELNIKA

 1. sjednica Kolegija općinskog načelnika održana je 06.01.2021. godine sa početkom u 08:15 sati, u Velikoj sali  Općine Zavidovići, prvi sprat zgrade organa uprave Općine Zavidovići.

Na sjednici Kolegija općinskog načelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Općinski načelnik,
 2. Nijaz Karahasanović, općinski pravobranilac,
 3. Samira Pinjić, sekretar Općinskog vijeća Zavidovići,
 4. Nermin Čahtarević, sekretar općinskog organa državne službe,
 5. Džeraldina Miličević, pomoćnik načelnika Službe za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva,
 6. Idriz Alihodžić, pomoćnik načelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu,
 7. Remzo Sinanović, pomoćnik načelnika Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma,
 8. Remzo Šogolj, pomoćnik načelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 9. Izet Bašić, pomoćnik načelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova.

Odsutni članovi Kolegija općinskog načelnika Midhat Bajramović, pomoćnik načelnika Službe za upravu pitanja boraca, raseljenih lica i izbjeglica.

Ostali pozvani na sjednicu Kolegija općinskog načelnika:

1. Amira Tadić, šef Odsjeka za budžet i finansije,

2. Nermin Džaferović, šef odjeljenja za geodetske poslove.

Kolegij općinskog načelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Radna verzija Nacrta Budžeta općine Zavidovići za 2021. godinu,
 2. Razno.

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Budžeta općine Zavidovići za 2021. godinu,

Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2021. godinu.

Sjednica Kolegija općinskog načelnika od 06.01.2021. godine završena je u 10:50 sati.