Izvještaj sa Kolegija općinskog načelnika

Broj: 02-04-92/20-AP-8

Datum: 05.03.2020. godine

IZVJEŠTAJ SA 27. SJEDNICE KOLEGIJA OPĆINSKOG NAČELNIKA

27. sjednica Kolegija općinskog načelnika održana je 05.03.2020. godine sa početkom u 08:25 sati, a nastavak 27. sjednice 16.03.2020. godine u 08:00 sati u kancelariji Općinskog načelnika Zavidovići, treći sprat zgrade organa uprave Općine Zavidovići.

Na sjednici Kolegija općinskog načelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Općinski načelnik,
 2. Nijaz Karahasanović, općinski pravobranilac,
 3. Samira Pinjić, sekretar Općinskog vijeća Zavidovići,
 4. Nermin Čahtarević, sekretar općinskog organa državne službe,
 5. Džeraldina Miličević, pomoćnik načelnika Službe za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva,
 6. Idriz Alihodžić, pomoćnik načelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu,
 7. Midhat Bajramović, pomoćnik načelnika Službe za upravu pitanja boraca, raseljenih lica i izbjeglica,
 8. Remzo Sinanović, pomoćnik načelnika Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma,
 9. Remzo Šogolj, pomoćik načelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 10. Izet Bašić, pomoćik načelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova,
 11. Dženana Hrkić, zamjenik općinskog pravobranioca.

Kolegij općinskog načelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i bezbjednosti saobraćaja na cestama Općine Zavidovići,
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju osnivačkih prava i organizovanju Javne ustanove u državnoj svojini “Centar za kulturu” Zavidovići,
 3. Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o prestanku rada Samoupravne interesne zajednice stanovanja i komunalne djelatnosti sa izvještajem o izvršenju naloga,
 4. Prijedlog Pravilnika o kriterijima za rashodavanje, otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventra, zaliha i otpis potraživanja,
 5. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija Policijska uprava III Policijska stanica Zavidovići,
 6. Odluka o davanju poslovnih prostorija na korištenje Udruženju DHD,
 7. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Savezu jedinstvene organizacije boraca (SJOB) „Unija veterana“,
 8. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca (OPŠiPB),
 9. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Organizaciji ratnih vojnih invalida (ORVI),
 10. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Udruženju dobitnika najvećih ratnih priznanja (DNRP).,
 11. Prijedlog odluke o organizaciji i bezbjednosti saobraćaja na cestama Općine Zavidovići,
 12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje u                                Upravni odbor Javne ustanove “Dom zdravlja” Zavidovići.

Nako razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke  o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja na cestama općine Zavidovići,

– Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke  o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja na cestama općine Zavidovići.

– Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju osnivačkih prava i organizovanju Javne ustanove u državnoj svojini “Centar za kulturu” Zavidovići.

– Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prestanku rada Samoupravne interesne zajednice stanovanja i komunalne djelatnosti sa izvještajem o izvršenju naloga.

            – Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje u Upravni   odbor Javne ustanove “Dom zdravlja” Zavidovići.

           Sjednica Kolegija općinskog načelnika od 05.03.2020. godine  završena je u 09:40 sati, a  nastavak sjednice od 16.03.2020. godine završen je u 08:30 sati.