Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno radno vrijeme u Općini Zavidovići

Obavještavaju se namještenici iz organa državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine da općinski organ državne službe Općine Zavidovići vrši popunu upražnjenog radnog mjesta putem preuzimanja namještenika iz drugog organa državne službe, u skladu sa odredbama člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine F BiH», broj: 49/05).


Popuna se vrši za slijedeće radno mjesto:

Viši referent za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa“ – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno radno vrijeme u Službi za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu.


Opis radnog mjesta
Viši referent za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa“

– Vrši ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa, vodi upisnik o izvršenim ovjerama u službenoj prostoriji kao i na terenu, vrši i ostale poslove vezane za pravilno i efikasno vršenje ovjera, popunjava izjave građana o zajedničkom domaćinstvu (kućne liste), obavlja poslove u komisijama, timovima i radnim grupama koje imenuje općinski načelnik, vrši praćenje i kontrolu kvaliteta i kvantiteta ugovorenih radova, isporuke roba i vršenja usluga po nalogu pomoćnika načelnika i općinskog načelnika, provodi usvojenu politiku sistema kvaliteta i zaštite okoliša u okviru svojih poslova, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu općinskog načelnika i pomoćnika načelnika, a u skladu sa  stepenom stručne spreme, složenosti poslova i prirodom radnog mjesta.

          

  Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, svi kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

  • SSS, IV stepen stručne spreme, Srednja ekonomska škola, Srednja upravna škola, Gimnazija i Srednja tehnička škola
  • Položen stručni ispit,
  • Poznavanje rada na računaru
  • Najmanje 10 mjeseci radnog staža

Uz prijavu na oglas, kandidati moraju priložiti u vidu originala ili ovjerene kopije:

1.diplomu/svjedočanstvo o srednjoj školskoj spremi (SSS/IV), sa vrstom školske spreme(Srednja ekonomska škola, Srednja upravna škola, Gimnazija i Srednja tehnička škola)
2.uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
3.izvod iz matične knjige rođenih;
4.dokaz o radnom stažu na poslovima svoje struke;
5.dokaz o položenom stručnom ispitu;
6.dokaz o poznavanju rada na računaru.
7.ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
8.ovjerenu izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX 1.Ustava Bosne i  Hercegovine);
9.dokaz (potvrda, uvjerenje i sl.) da je kandidat u radnom odnosu na neodređeno radno vrijeme u organu državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, u vrijeme provođenja internog oglasa.

Napomena za kandidate:

  • Po radnim stažom, podrazumjeva se isključivo radni staž nakon stečene srednje školske spreme, uključujući pripravnički i volonterski staž na poslovima srednje školske spreme,
  • Namještenci srednje školske spreme, koji za vrijeme prijema u radni odnos u organ državne službe imaju navršen radni staž u trajanju od šest mjeseci, a nisu položili stručni ispit, može se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe, u skladu sa članom  32. stav 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05).
  • Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti/ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) obavezan je dostaviti prije stupanja na posao kandidat koji bude izabran.

Pravo prijavljivanja na oglas imaju namještenici iz organa državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji BiH.

Oglas ostaje otvoren dest (10) dana od dana objavljivanja, počev od 07.08.2018.godine, do kada bi ovaj Interni oglas trebao biti objavljen na oglasnim tablama organa uprave. Oglas će biti objavljen i na Web stranici Općine Zavidovići.

Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos po ovom internom oglasu biti će pismeno obaviješteni.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na pisarnicu Općine Zavidovići ili preporučeno putem pošte na adresu Općina Zavidovići ulica Safvet bega Bašagića bb, Komisija za provođenje internog oglasa za popunu radnog mjesta Viši referent za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa u Općini Zavidovići, u zatvorenim kovertama sa naznakom « prijava na interni oglas – ne otvaraj».

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.