JAVNI POZIV ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mart, 2020. godinu


Pozivaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljavanje djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona, koja ispunjavaju uslove definisane članom 2. Zakona o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/16), a kojima je naredbama donesenim od strane Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba FBiH zabranjen rad od marta, 2020. godine, da podnesu Zahtjev za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mart mjesec, 2020. godine definisane Općim kolektivnim ugovorom (50% od 406,00 KM).

Pravo korištenja ovih finansijskih sredstava imaju pravna i fizička lica koja:

• dostave uredne zahtjeve u utvrđenom roku,

• nisu raskinuli ugovor o radu uposlenicima u periodu od 29.02.2020. godine do 31.03.2020. godine,

• registrovani su u Zeničko-dobojskom kantonu (sa sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu za uposlenike koji su prijavljeni sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskom kantonu i poslovne jedinice drugih subjekata za uposlenike koji su prijavljeni sa mjestom rada na području Zeničkodobojskog kantona),

• sa šifrom djelatnosti na Obavještenju o razvrstavanju poslovnog subjekta – pravnog/fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti (u skladu sa KD BiH 2010) i uslovima koji su pobrojani na listi u prilogu javnog poziva (Obrazac 3).

Subvencioniranje 50% najniže neto plate za mart mjesec, 2020. godine odnosi se na:

• uposlenike u radnom odnosu u pravnim licima sa mjestom rada na području Zeničkodobojskog kantona,

• vlasnike i uposlenike u radnom odnosu koji obavljaju samostalne djelatnosti u skladu sa posebnim propisima na području Zeničko-dobojskog kantona.

Cijeli tekst javnog poziva i predviđene obrasce možete pronaći na sljedećem linku: https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/8520-javni-poziv-za-prikupljanje-zahtjeva-za-odobrenje-i-dodjelu-finansijskih-sredstava-za-subvencioniranje-50-najnize-neto-plate-za-mart-2020-godinu