Poziv za dostavu projektnih prijedloga za Plan kapitalnih investicija 2020. – 2024. godine


Shodno članu 11. Odluke o kriterijima za rangiranje, načelima izrade i načinu podnošenja investicionih projekata za izradu Plana kapitalnih investicija općine Zavidovići, pozivamo sve upravne organe, javne ustanove i preduzeća Općine Zavidovići, mjesne zajednice, pravna lica, udruženja građana, sportska udruženja i klubove da za planski period 2020. – 2024. godina dostave maksimalno po tri prijedloga projekata kapitalnih investicija za svaku definisanu kategoriju i podkategoriju projekata.
Prije predlaganja projekata neophodno je pažljivo pročitati gore pomenutu odluku i posebnu pažnju  obratiti na članove 2. i 7. iste.
Prilikom popunjavanja obrasca za predlaganje projekata molimo Vas da popunite samo one rubrike za koje raspolažete tačnim podacima. Nepopunjene rubrike će popuniti i bodovati nadležna Komisija.
Prijedlog projekata dostaviti najkasnije do 10.09.2019. godine.
Za sve nejasnoće prilikom popunjavanja Obrazaca stojimo Vam na raspolaganju, kotakt telefon 032-206-749.

PREUZIMANJE:
Odluka o kriterijima za rangiranje, načelima izrade i načinu podnošenja investicionih projekata za izradu Plana kapitalnih investicija općine Zavidovići

OBRAZAC za predlaganje investicionih projekata za potrebe izrade-ažuriranja Plana kapitalnih ulaganja općine Zavidovići ZAVIDOVIĆI