Dan otvorenih vrata za poduzetnike


„Dan otvorenih vrata za poduzetnike“ je aktivnost koja privrednicima, naročito onima koji nisu aktivni u Privrednom savjetu i koji nemaju uspostavljenu komunikaciju sa lokalnim vlastima, omogućava direktnu komunikaciju sa Općinskim načelnikom i službama/organima čiji je osnivač Općina Zavidovići/Općinsko vijeće. „Dan otvorenih vrata za poduzetnike“ Općine Zavidovići ima zadatak da poboljša i unaprijedi komunikaciju između privrednika i načelnika, da detektuje osnovne probleme sa kojima se privrednici susreću, te da se isti sistemski rješavaju u saradnji sa službama Općine i ostalim nadležnim organima. Ukoliko na određena pitanja nije moguće dati odgovore na licu mjesta u okviru „Dana otvorenih vrata za poduzetnike“, na ista se u pisanoj formi odgovara u što kraćem roku, tako da privrednici dobiju odgovore na sva postavljena pitanja. Općina Zavidovići ovu je aktivnost pokrenula u želji da poboljša komunikaciju sa privrednicima, odnosno da općinu Zavidovići pozicionira kao transparentnu, odgovornu i otvorenu lokalnu zajednicu usmjerenu ka privrednom razvoju.