Oglas o prodaji nekretnine označene sa k.č. 637/2 k.o. Zavidovići

Objavljuje se oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Zavidovići označenog sa: k.č. 637/2  zv. “Stjepana Radić” površine 702 m2, upisana u P.L. 232 k.o. Zavidovići, odnosno upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj: 1975 k.o. Zavidovići vlasništvo Općina Zavidovići, sa dijelom 1/1. PREUZIMANJE:Oglas o prodaji nekretnine označene sa k.č. 637/2 k.o. Zavidovići