Oglas o prodaji nekretnine označene sa k.č. 1075/2 k.o. Zavidovići

Objavljuje se oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Zavidovići označenog sa: k.č. 1075/2  zv. “Novo naselje” površine 2250 m2, upisana u P.L. 232 k.o. Zavidovići, odnosno upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj: 473 k.o. Zavidovići vlasništvo općina Zavidovići, sa dijelom 1/1. PREUZIMANJE:Oglas o prodaji nekretnine označene sa k.č. 1075/2 k.o. Zavidovići