35. sjednica Općinskog vijeća održana dana 28.06.2011. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 6/2011 /

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

01. ODLUKA o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići,

02. ODLUKA o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići,

03. Skica uz Odluku o provođenju izmjena i dopuna RP „Centar I“ Zavidovići,

04. ODLUKA o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Zavidovići,

05. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o zauzimanju javnih površina,

06. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javne površine za 2011.godinu,

07. STRATEGIJA omladinske politike na području općine Zavidovići 2011.-2015.god.,

08. RJEŠENJE o razrješenju članova OIK-a Zavidovići Jukić Nikice i Pinjić Samire,

09. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika i člana Komisije za propise i statut,

10. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i člana Komisije za društvene djelatnosti, ljudska prava, mlade i

     ravnopravnost sposlova,

11. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Komisije za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju,

12. RJEŠENJE o razrješenju člana Komisije za prigovore, predstavke i prijedloge,

13. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Komisije za poslove mjesnih zajednica,

14. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o stanju komunalne infrastrukture na urbanom dijelu općine Zavidovići

     sa akcentom na mogućnost realizacije projekta toplifikacije grada,

15. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o stanju zaposlenosti i nezaposlenosti na području općine Zavidovići,

16. ZAKLJUČAK OV-a o vraćanju na doradu Prijedloga odluke o davanju na korišćenje dograđenog dijela Komunalnog

     vodovoda Zavidovići za snabdijevanje vodom stanovnika naseljenog mjesta Stavci, Brijeg, Dragovići i Gornji Kovači,

 

 

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

17. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na izbor direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići

     Muslić Ševale, socijalni radnik iz Zavidovića,

18. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za kulturu“ Zavidovići

     Vuković Nakiba, dipl.ing.maš. iz Zavidovića,

19. PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog Općinskog organa uprave i

     posebnih službi Općine Zavidovići.       

Podjelite ovu vijest: