34. sjednica Općinskog vijeća održana dana 31.05.2011. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 5/2011 /

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ODLUKA o usvajanju obračuna Budžeta općine Zavidovići za period 01.01.-31.12.2010.godine,

02. IZVJEŠTAJ o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 0.01.-31.12.2010.godine,

     Tabela 1 - IZVJEŠTAJ o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 0.01.-31.12.2010.godine,

03. ODLUKA o uspostavi registra budžetskih/proračunskih korisnika Općine Zavidovići,

04. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru,

05. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja na cestama općine Zavidovići,

06. ODLUKA o korištenju sredstava iz Budžeta općine Zavidovići za 2011.godinu za sufinansiranje projekta T.A.J.A.N,

07. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju statusa JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići sa Zakonom o privrednim

     društvima i Zakonom o javnim preduzećima,

08. ODLUKA o produženju prava korištenja dijela poslovnog prostora u šalter sali općine Zavidovići JP „BH POŠTA“ d.o.o.

     Sarajevo, Centar pošta Zenica,

09. ODLUKA o dopuni Odluke broj 01-31-1026/11 od 28.02.2011.godine za rekonstrukciju ul.“IDČ Asim Čamdžić“

     (bivša ul.Narodnog fronta),

10. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcije javnog nekategorisanog kolskog puta u naseljenom mjestu

     Grab u MZ „Mećevići“,

11. ODLUKA o ustupanju na korištenje dijela poslovnog prostora JU „Gradski dječiji vrtić“ – Ambasadi lokalne demokratije

     (ALD) Zavidovići,

12. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove Savjeta MZ „Asim Čamdžić“, „Mahoje“, „Maoča“, „Lovnica“ i naseljena

     mjesta „Alići“ i „Grlići-Kremenjaši“ u MZ „Dubravica“,

13. ODLUKA o izmjeni Odluke o kriterijima za finansiranje parlamentarnih grupa zastupljenih u Općinskom vijeću Zavidovići,

14. ODLUKA o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići,

15. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2010.godinu,

16. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o zajedničkom ulaganju između IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex“

     d.o.o. Zavidovići,

17. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o provođenju zaključaka Općinskog vijeća Zavidovići sa naredbama,

18. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o Projektu kapitalnih ulaganja ZE-DO kantona za općinu Zavidovići u

     2010.godini sa prijedlogom projekata za Plan kapitalnih ulaganja ZE-DO kantona za 2011.godinu,

19. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o stanju poljoprivrede na području općine Zavidovići sa predloženim

     mjerama koje treba provesti na unapređenju poljoprivredne proizvodnje,

20. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o stanju bezbijednosti na području općine Zavidovići za 2010.godinu,

21. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Inicijative grupe građana podružnice Stavci za izdvajanje iz MZ „Kovači“ i formiranje

     nove MZ „Stavci“,

22. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Inicijative grupe građana naseljenog mjesta Lađenik-Sječe za izdvajanje iz MZ „Brezik“

     i pripajanju MZ „Krivaja“,

23. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Inicijative samostalnog vijećnika Gradinović Nijaza za izmjenu Odluke o kriterijima za

     finansiranje parlamentarnih grupa zastupljenih u Općinskom vijeću Zavidovići,

24. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Inicijative vijećnika Bošnjaković Ibrahima za izmjenu i dopunu Odluke o usvajanju

     Plana privremenog zauzimanja javne površine za 2011.godinu,

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

25. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2011.godinu za Regiju Pijemont Italija – projekat

     „SEENET“,

26. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2011.godinu za izgradnju sistema vodosnabdijevanja

     naseljenih mjesta Lijevča i Davulije,

27. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2011.godinu za rekonstrukciju priključnog puta

     Smailbašiće-Šadići-Pešice,

28. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2011.godinu za čišćenje obala rijeke Bosne,

29. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2011.godinu za uređenje izletišta Ridžali,

30. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2011.godinu iz inostranstva – Evropska komisija,

31. PROGRAM o izmjeni i dopuni Programa nabavke sredstava opreme u službama za upravu i općinskom pravobranilaštvu

     u 2011.godini.

Podjelite ovu vijest: