33. sjednica Općinskog vijeća održana dana 27.04.2011. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 4/2011 /

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

01. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju niskonaponske mreže TP-a „Vrela-Karalići“, u korist 

     JP Elektroprivrede BiH d.d.Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucije“ Zenica,

02. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu OpćineZavidovići H.O. „Merhamet“ MDD – OO

     Zavidovići,

03. ODLUKA o davanju saglasnosti za osnivanje ustanove „Dnevni centar zadjecu sa posebnim potrebama“ u Maglaju,

04. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru,

05. RJEŠENJE o dodjeli „BRAIDOT“ d.o.o. Banja Luka neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište na korištećenje radi

     građenja poslovnog objekta,

06. RJEŠENJE o imenovanju odgovorne osobe Idriza Alihodžića, prof. za implementa- ciju projekta Razvojne banke

     Vijeća Evrope (CEB) u općini Zavidovići,

07. ZAKLJUČAK o davanju saglasnosti JP ŠPD ZE-DO kantona za građenjeobjekta zv. „INFO-centar“ u Kamenici,

08. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja Skupštine JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići o radu i poslovanju JKP „Radnik“

     d.o.o. Zavidovići za 2010.godinu,

09. ZAKLJUČAK OV-a o prijedlogu Vladi ZE-DO kantona da PU i MUP daprilikom registracije svih vrsta vozila uvjetuju 

     izmirenje komunalnih obaveza,

10. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju RAZ d.o.o. Zavidovići sa Izvještajem o

     radu Nadzornog odbora za 2010.godinu,

11. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU „Dom zdravlja sa poliklinikom“ Zavidovići 

     sa Izvještajem o raduUpravnog odbora za 2010.godinu,

12. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za socijalni rad“ Zavidovići sa  

     Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2010.godinu,

13. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za kulturu“ Zavidovići sa 

     Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2010.godinu,

14. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU „Javna biblioteka“ Zavidovići sa 

     Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2010.godinu,

15. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići sa 

     Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2010.godinu,

16. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o položaju mladih na područjuopćine Zavidovići,

17. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o rezultatima izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica: Mećevići, Klek, 

     Branioci grada, Gostović, Kovači, Krivaja/Smajilbašići, Vozuća, Ribnica, Dubravica, Pašin Konak, Rujnica, Krivaja,

     Stipovići, Dolina–Alići, Brezik i Dolac od 27.03.2011.godine,

18. IZVJEŠTAJ o rezultatima izbora za članove Savjeta mjesnih zajednicaMećevići, Klek, Branioci grada, Gostović, Kovači,

     Krivaja/Smajilbašići, Vozuća, Ribnica, Dubravica, Pašin Konak, Rujnica, Krivaja, Stipovići, Dolina–Alići, Brezik i Dolac,

19. ZAKLJUČAK OV-a o ne prihvatanju Izvještaja o radu inspekcija općineZavidovići za 2010.godinu,

20. ZAKLJUČAK OV-a o odlaganju pretresa po Informaciji o stanju bezbjednosti na području općine Zavidovići za

     2010.godinu,

21. ZAKLJUČAK OV-a o pripremi dokumentacije u cilju pripreme Odluke o davanju na korištenje vodovoda Dubravica-

     Biljačić, Ridžali, Mećevići-Krčevine,Stavci-Gornji Kovači,

 

II – AKTI JKP „RADNIK“ d.o.o. ZAVIDOVIĆI

 

22. ODLUKA o imenovanju direktora JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići Bajramović Midhata.

Podjelite ovu vijest: