32. sjednica Općinskog vijeća održana dana 31.03.2011. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 3/2011 /

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ODLUKA o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javne površine za 2011.godinu,

02. PLAN pivremenog zauzimanja javne površine,

03. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o organizaciji „Veterinarske stanice“ d.o.o. Zavidovići kao javnog

     preduzeća i Odluke o ukidanju statusa Javnog preduzeća  „Veterinarska stanica“ Zavidovići sa Zakonom

     o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima ,

04. ODLUKA o davanju na korištenje objekta vodozahvata „Tajašnica“,

05. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju seoskog vodovoda „Čoprlje-Donji Šadići“ Mjesna zajednica

     „Krivaja Smailbašići“,

06. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete u naselju Alići na području Mjesne zajednice

     „Dolina-Alići“,

07. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju seoskog vodovoda „Krušići/Bun-Rijeka“ za grupu građana

     Mjesne zajednice „Krivaja Smailbašići“,

08. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete u Mjesnoj zajednici „Kovači“ –

     podružnica Gornji Mustajbašići,

09. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju niskonaponske mreže TP „Maoča“, u korist 

     JP Elektroprivrede BiH d.d.Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucije“ Zenica,

10. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju niskonaponske mreže TP „Alići III“, u korist  JP

     Elektroprivrede BiH d.d.Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucije“ Zenica,

11. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu Mjesne zajednice

     „Brezik“ podružnica „Krajnići“, u korist Općine Zavidovići,

12. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju niskonaponske mreže TP „Mednik“, u korist 

     JP Elektroprivrede BiH d.d.Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucije“ Zenica,

13. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju niskonaponske mreže TP-a „7 km“, u korist 

     JP Elektroprivrede BiH d.d.Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucije“ Zenica,

14. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju niskonaponske mreže TP „Brezik II“, u korist 

     JP Elektroprivrede BiH d.d.Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucije“ Zenica,

15. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta 10 (20) kV DV, STS i rekonstrukcije dijela

     niskonaponske mreže TP-a „Gornje Jolde“, u korist JP Elektroprivrede BiH d.d.Sarajevo, Podružnica

     „Elektrodistribucije“ Zenica,

16. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnog KB 10 (20) kV KBTS i  rekonstrukciju

     niskonaponske mreže TP „Vozuća I“, u korist JP Elektroprivrede BiH d.d.Sarajevo,

     Podružnica „Elektrodistribucije“ Zenica,

17. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta 10 (20) kV DV, STS i rekonstrukcije dijela

     niskonaponske mreže TP-a „Donji Mujići“, u korist JP Elektroprivrede BiH d.d.Sarajevo,

     Podružnica „Elektrodistribucije“ Zenica,

18. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju niskonaponske mreže TP „Bajvati II“, u korist 

     JP Elektroprivrede BiH d.d.Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucije“ Zenica,

19. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju niskonaponske mreže TP „27. Juli“, u korist 

     JP Elektroprivrede BiH d.d.Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucije“ Zenica,

20. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju niskonaponske mreže TP „Grab“, u korist 

     JP Elektroprivrede BiH d.d.Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucije“ Zenica,

21. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju novoprojektovanog vodovodnog sistema

     „Čevaljuša-Ravne-Postojeći bazen“ za pojačanje kapaciteta aktivnog vodovoda „Pocjelovo-Vučije polje“

     na području Mjesne zajednice „Pašin Konak“,

22. RJEŠENJE o dodjeli Vučkić Nedimu iz Zavidovića, neizgrađeno gradsko zemljište na korištećenje radi građenja,

23. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Prijedloga projekata za uvrštavanje u Program utroška sredstava iz oblasti

     vodoprivrede Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za općinu Zavidovići broj 02-14-1386/11 od

     18.03.2011.godine,

24. PRIJEDLOG PROJEKATA za uvrštavanje u Program utroška sredstava iz oblasti vodoprivrede Zeničko-dobojskog

     kantona za 2011.godinu za općinu Zavidovići broj 02-14-1386/11 od 18.03.2011.godine,

25. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i

     drugih nesreća općine Zavidovići za period 2011.-2015.godine,

26. PROGRAM razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Zavidovići

     za period 2011.-2015.godine.

     Tabelarni pregledi.

27. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola općine Zavidovići za školsku

     2011/2012.godinu,

28. PLAN upisa učenika u prvi razred srednjih škola općine Zavidovići za školsku 2011/2012.godinu,

29. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Plana sanacije objekta Doma kulture broj 02-23-1341/11 od 17.03.2011.godine,

30. PLAN sanacije objekta Doma kulture,

31. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja Skupštine JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići o izvršenom popisu stalnih

     sredstava,

32. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu mjesnih zajednica i utrošenim sredstvima u 2010.godini,

33. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o aktivnostima prikupljanja rezervi krvi u 2010.godini na području

     općine Zavidovići,

34. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja Općinskog načelnika o radu općinskih službi za upravu i drugih službi

     za 2010.godinu,

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

35. IZVJEŠTAJ Općinskog načelnika o radu općinskih službi za upravu i drugih službi za 2010.godinu,

36. PROGRAM nabavke sredstava opreme u službama za upravu i općinskom pravobranilaštvu u 2011.godini,

III – AKTI MINISTARSTAVA ZE-DO KANTONA

37. RJEŠENJE Ministarstva zdravstve ZE-DO kantona o imenovanju doktora medicine za pregled umrlih lica

     broj 11-37-7085/11 od 22.03.2011.godine.

Podjelite ovu vijest: