31. sjednica Općinskog vijeća održana dana 28.02.2011. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 2/2011 /

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

01. PRAVILNIK o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Općinskog vijeća,

02. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Zavidovići,

03. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju Glavnog primarnog voda sa zahvatom novih izvora

     „Gujin kamen I“ i „Gujin kamen II“,

04. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju javnog nekategorisanog kolskog puta

      „Gornji Kovači-Vrela“,

05. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete u naselju „Kovači“ na području

     Mjesne zajednice „Kovači“,

06. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju ulice „IDČ Asim Čamdžić“ (bivša ulica „Narodnog fronta),

07. ODLUKA o dopuni Odluke broj 01-31-5724/08 od 30.12.2008.godine kojom je utvrđen javni interes za rekonstrukciju

     puta „Donji Mustajbašići-Istočno krilo“,

08. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Zavidovići i stalnih radnih

     tijela Općinskog vijeća Zavidovići za period 01.01.-31.12.2010.godine,

09. IZVJEŠTAJ o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Zavidovići i stalnih radnih tijela Općinskog vijeća

     Zavidovići za period 01.01.-31.12.2010.godine,

10. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Informacije o stanju regionalnih cesta na općini Zavidovići,

11. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva Zavidovići za 2010.godinu,

12. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskim

     organima i službama za upravu Općine Zavidovići u 2010.g.,

13. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti za

     period 01.07.2010.-31.12.2010.godine,

14. ZAKLJUČAK OV-a o primanju k znanju Programa rada Općinskog načelnika Zavidovići i organa uprave za 2011.godinu,

        

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

15. PROGRAM RADA Općinskog načelnika Zavidovići i organa uprave za 2011.godinu.,

16. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu plaća za 2011.godinu,

17. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) za 2011.godinu,

18. UPUTSTVO o dopunama Uputstva o primjeni Odluke o općinskim komunalnim taksama.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 1a/2011 /

I – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

01. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave i

     posebnih službi Općine Zavidovići.

Podjelite ovu vijest: