30. sjednica Općinskog vijeća održana dana 31.01.2011. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 1/2011 /

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ODLUKA  o osnivanju Stručne službe Općinskog vijeća,

02. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnovama i načinu isplate naknada i drugih primanja vijećnika i drugih radnih tijela

     Općinskog vijeća Zavidovići,

03. ODLUKA o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine

     Zavidovići za 2011.godinu

04. ODLUKA o raspodjeli sredstava za redovnu djelatnost mjesnih zajednica u 2011.godini,

05. RASPODJELA sredstava za rad mjesnih zajednica u 2011.godini po osnovu kriterija,

06. RJEŠENJE o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta T.U.P.D. „Ošmika“ d.o.o. Zavidovići, Nadiri Dedić,

     Belminu Mujkić i Feridu Kaknjašević iz Zavidovića, na korištenje radi građenja,

07. RJEŠENJE o imenovanju Stručne komisije za izradu Programa proširenja poslovnih prostora u obuhvatu Regulacionog

     plana „Centar III“ Zavidovići,

08. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju niskonaponske mreže TP „Majdan“,

09. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica Mećevići, Klek, Branioci grada, Gostović,

      Kovači, Krivaja-Smailbašići, Vozuća, Ribnica, Dubravica, Pašin Konak, Rujnica, Krivaja, Stipovići, Dolina-Alići,

     Brezik i Dolac,

10. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju komunalne naknade za finansiranje komunalne djelatnosti

     zajedničke potrošnje u općini Zavidovići,

11. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i člana Komisije za izbor i imenovanja,

12. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja,

13. ZAKLJUČAK OV-a o primanju na znanje Informacije o aktuelnom stanju u Janom komunalnom preduzeću „Radnik“

     d.o.o. Zavidovići,

14. ZAKLJUČAK OV-a o odobravanju Programa mjera i aktivnosti proširenja poslovnih prostora u obuhvatu

     RP „Centar III“ Zavidovići broj 02-23-4609/10 od 19.01.2011.godine.

 

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

15.  PROGRAM MJERA I AKTIVNOSTI proširenja poslovnih prostora u obuhvatu Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići.

 

III – AKTI OPĆINSKIH SLUŽBI ZA UPRAVU

16. PROGRAM MJERA I AKTIVNOSTI proširenja poslovnih prostora u obuhvatu Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići,

17. SKICA lokaliteta br. 1. Caffe „Eros“ vl. Amira Avdić,

18. SKICA lokaliteta br. 2. Caffe „Stage“ vl. Šabanagić Sulejman,

19. SKICA lokaliteta br. 3. Fast food „Biomeks-MS“ vl. Muharemović Edhem,

20. SKICA lokaliteta br. 4. Pizeria „Vertigo“ vl. Paljar Marijan.

 

IV – AKTI PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA

21. RJEŠENJE o sastavu Kolegija Općinskog vijeća Zavidovići.

Podjelite ovu vijest: