29. sjednica Općinskog vijeća održana dana 29.12.2010. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 11/2010 /

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. PROGRAM RADA Općinskog vijeća za 2011.godinu,

02. REBALANS-Izmjene i dopune Budžeta općine Zavidovići za 2010.godinu,

03. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2010.godinu,

04. BUDŽET općine Zavidovići za 2011.godinu,

05. ODLUKA o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2011.godinu,

06. RJEŠENJE o razrješenju člana Radne grupe – Elvir Karajbić,

07. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe – Mulahalilović Ismet,

08. ZAKLJUČAK OV-a o zaduženju ON-a po Budžetu općine Zavidovići za 2011. godinu-Program mjera

       štednje – javna rasvjeta,

09. ZAKLJUČAK OV-a o vraćanju na doradu Informacije o provođenju zaključaka Općinskog vijeća Zavidovići,

10. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Informacije o izbjeglicama, raseljenim licima i povratnicima,

11. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Programa finansiranja komunalnih djelatnosti za 2011.godinu,

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

12. PROGRAM finansiranja komunalnih djelatnosti za 2011.godinu,

13. UPUTSTVO o nazivima i dužinama ulica u gradu, strmih ulica i javnih površina, načinu vođenja građevinske knjige,

     fakturisanja i obračunskim periodima zimskog održavanja za 2010/2011 godinu,

14. DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA općine Zavidovići za period 2011.-2013.godine,

15. RJEŠENJE o određivanju obaveze JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići da uspostavi unutrašnju službu zaštite,

16. RJEŠENJE o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove

     „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići,

17. ZAKLJUČAK o ispravci Pravilnika o kriterijima, raspisivanju oglasa, izradi rang liste i imenovanju komisije za dodjelu

     stanova privatiziranog preduzeća,

III – AKTI OPĆINSKIH SLUŽBI ZA UPRAVU

18. ZAKLJUČAK o određivanju visine naknade za izdavanje cjenovnika usluga taksi prijevoza na nivou općine Zavidovići.

Podjelite ovu vijest: