28. sjednica Općinskog vijeća održana dana 22.11.2010. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 10/2010 /

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  

01. ODLUKA o pristupanju izradi Strategije integriranog razvoja u općini Zavidovići za period 2012.-2016,

02. ODLUKA o davanju saglasnosti na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Zavidovići Udruženju

     građana ORVI „Zavidovići '92“,

03. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa izgradnje javne rasvjete na lokalitetu MZ „Gostović“ – podružnica Čardak,

04. ZAKLJUČAK OV-a o pristupanju izradi Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i bezbjednosti

     saobraćaja na cestama općine Zavidovići,

05. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o implementaciji Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP„Krivaja“ d.o.o.

     i „Ferimpexa“d.o.o.Zavidovići,

06. ZAKLJUČAK OV-a o ne prihvatanju Informacije o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite, 

II – AKTI PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA

           

07. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o sastavu Kolegija Općinskog vijeća Zavidovići,

III – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

08.  NAREDBA o sprovođenju jesenje faze preventivne sistematske deratizacije na području općine Zavidovići u

      2010.godini,

09. UPUTSTVO o izmjeni i dopunama Uputstva o primjeni Odluke o općinskim komunalnim taksama,

 

IV – AKTI OPĆINSKIH SLUŽBI ZA UPRAVU

        

10. PRAVILNIK o broju, razmještaju, načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima i rasporedu taksivozila na

     taksi stajališta na području općine Zavidovići,

11. ZAKLJUČAK o davanju saglasnosti na Pravilnik o broju, razmještaju, načinu korištenja, redu i radu na taksi

     stajalištima i rasporedu taksivozila na taksi stajališta na području općine Zavidovići Ministarstva za prostorno

     uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO kantona.

Podjelite ovu vijest: