27. sjednica Općinskog vijeća održana dana 09.10.2010. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 9/2010 /

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

01. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 01.01.-30.06.2010.godine,

02. IZVJEŠTAJ o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 01.01.-30.06.2010.godinu,

03. ODLUKA o davanju saglasnosti na promet nekretnina Jovanović Ljubenka kupovina zgrade za smještaj mjesnog

     i matičnog ureda Gostović,

04. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju ulice „Ćazim Viković-Viko“ u MZ „Klek“,

05. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju prilaznog puta formiranog sa ulice „Ćazim Viković-Viko“

     u naselju Dragovac MZ „Klek“,

06. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacione mreže mješovitog sistema u MZ „Dolina-Alići“

     podružnica Alići,

07. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacione mreže mješovitog sistema u MZ „Dolina-Alići“

     podružnica Dolina,

08. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju mjesnog vodovoda „Skroze“ u MZ „Asim Čamdžić“,

09. ZAKLJUČAK o prihvatanju izmjena i dopuna Programa finansiranja komunalnih djelatnosti za 2010.godinu,

10. ZAKLJUČAK ON-a o izmjenama i dopunama Programa finansiranja komunalnih djelatnosti za 2010.godinu,

11. ZAKLJUČAK OV-a o vraćanju na doradu Nacrt odluke o usvajanju jedinstvenog cjenovnika komunalnih usluga

     JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići,

12. ZAKLJUČAK OV-a o vraćanju na doradu Prijedlog odluke o određivanju zona,

13. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Nacrta odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići,

14. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Prijedlog rješenja o preuzimanju iz posjeda IP „Krivaja“ neizgrađeno gradsko

     građevinsko zemljište označeno sa k.č. 1276/31 zv. „27.udarne divizije“,

15. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o položaju penzionera sa aspekta životnog standarda na području

     općine Zavidovići,

16. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o provođenju Sporazuma između OV-a, ON-a i nevladinih/neprofitabilnih

     organizacija općine Zavidovići,

17. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o stanju u kulturi i zaštiti kulturne baštine na području općine Zavidovići,

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

18. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izradu prijedloga odluka iz Zakona o komunalnim djelatnostima koje će razmatrati

     i usvojiti Općinsko vijeće Zavidovići,

III – AKTI OPĆINSKIH SLUŽBI ZA UPRAVU

 

19. CJENOVNIK usluga taksi prijevoza na nivou općine Zavidovići,

20. ZAKLJUČAK Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO kantona o davanju

     saglasnosti na Cjenovnik usluga taksi prijevoza na nivou općine Zavidovići.

Podjelite ovu vijest: