24. sjednica Općinskog vijeća održana dana 30.06.2010. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 6/2010 /

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

01. ZAKLJUČAK sa 23. Tematske sjednice OV-a – Stanje i problemi u oblasti sporta na području općine Zavidovići,

02. ODLUKA o pristupanju izradi Strategije omladinske politike na području općine Zavidovići, za period 2011.- 2015,

03. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesne zajednice Dolac,

04. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju trase 0,4 kV podzemnog kabla u dužini od 1085m za priključak

     novoprojektovanog repetitora na koti „Mahovski vis 777“,

05. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju repetitorske stanice „Mahovski vis“,

06. ODLUKA o ustanovljenju prava stvarne služnosti „Đurića gaj“,

07. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za odabir korisnika pomoći,

08. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Komisije za propise i statut,

09. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za propise i statut,

10. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Akcionog plana razvoja inkluzivnog obrazovanja na području općine Zavidovići 2010-

     2015.godina,

11. AKCIONI PLAN razvoja inkluzivnog obrazovanja na području općine Zavidovići 2010-2015.godina,

12. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o prikupljanju NUS-a i MES-a i deminiranoj teritoriji na području općine

     Zavidovići u toku 2009.godine,

13. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o stanju opremljenosti Općinske profesionalne vatrogasne jedinice općine

     Zavidovići,

  

II – AKTI PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA

 

14. ISPRAVKA Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju trase 10 (20) kV podzemnog kabla

     TS „Dolovi“ - TS „Lovnica-Dabići“ („Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 2/2010),

             

III – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

15. RJEŠENJE o konačnom imenovanju članova UO JU „Centar za socijalni rad“ Zavidovići,

16. NAREDBA o provođenju proljetne faze preventivne sistematske deratizacije na području općine Zavidovići za 2010.g.

Podjelite ovu vijest: