22. sjednica Općinskog vijeća održana dana 31.05.2010. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 5/2010 /

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ODLUKA o usvajanju obračuna Budžeta općine Zavidovići za period01.01. – 31.12.2009.godine,

02. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 01.01.–31.12.2009.g.,

03. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 01.01. – 31.12.2009.godine,

04. ODLUKA o dopuni Odluke broj:01-31-7876/09 od 10.11.2009. godine, kojim je utvrđen javni nteres za rekonstrukciju

     lokalne ceste Zavidovići - Pašin Konak,

05. ODLUKA o dopuni Odluke broj:01-31-4244/09 od 06.07.2009. godine, kojim je utvrđen javni interes za izgradnju

     javne rasvjete u Mjesnoj zajednici“ Ribnica“,

06. ODLUKA o odbijanju Žalbe Inicijativnog odbora MZ „Donji Gostović“,

07. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za pripremu prethodne saglasnosti Općinskog vijeća Zavidovići u prethodnom

     postupku za dodjelu koncesije za izgradnju hidroenergetskih postrojenja na području općine Zavidovići,

08. RJEŠENJE o razrješenju člana Komisije za prigovore, predstavke i prijedloge,

09. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za prigovore, predstavke i prijedloge,

10. ZAKLJUČAK OV-a o odlaganju pretresa,

11. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Informacije o stanju kotlovnice „Samačka“,

AKTI PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA

 

12. ISPRAVKA Odluke o utvrđivanju javnog interesa izgradnja-rekonstrukcija vodovoda „Bijeli potok“ u Mjesnoj zajednici

     „Brezik“(„Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 6/2009),

13. ISPRAVKA Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu „Gornji Mećevići“ u MZ „

     Mećevići“, („Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 2/2010),

           

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

14. PRAVILNIK o postupku davanja na korištenje javnih parkirališta,

15. PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o kriterijima, raspisivanju oglasa, izradi rang liste i imenovanju komisije za dodjelu

     stanova privatiziranih preduzeća.

Podjelite ovu vijest: