21. sjednica Općinskog vijeća održana dana 27.04.2010. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 4/2010 /

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ODLUKA o pristupanju izradi lokalnog ekološkog akcionog plana općine Zavidovići,

02. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju sa Izvještajem o radu Upravnog odbora

     Javne ustanove „Dom zdravlja sa poliklinikom“ Zavidovići za 2009.g.,

03. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju sa Izvještajem o radu Upravnog odbora

     Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići za 2009.godinu,

04. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju sa Izvještajem o radu Upravnog odbora

     Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići za 2009.godinu,     

05. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju sa Izvještajem o radu Upravnog odbora

     Javne ustanove «Centar za kulturu» Zavidovići za 2009.godinu,

06. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju sa Izvještajem o radu Upravnog odbora

     Javne ustanove „Javna biblioteka“  Zavidovići za utrošenim sredstvima u 2009.g.,

07. ZAKLJUČAK OV-a o ne prihvata Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju sa Izvještajem o radu Upravnog odbora

     Javnog preduzeća „Veterinarska stanica Zavidovići za 2009.godinu,

08. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju „Razvojne Agencije Zavidovići“ d.o.o.  

     Zavidovići sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2009.godinu,

09. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaj Skupštine JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići o radu i poslovanju JKP «Radnik»

     d.o.o. Zavidovići za 2009.godinu,

10. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Plana rada Skupštine JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići za 2010. godinu, po Zaključku

      Općinskog vijeća Zavidovići broj:01-14-1497/09 sa 15. sjednice održane dana 10.11.2009.godine za 2010.godinu,

11. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije Skupštine JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići o postupku i obimu vještačenja

     kapitala JKP «Radnik» d.o.o. Zavidovići,

12. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o stanju bezbjednosti na području općine Zavidovići za 2009.godinu,

13. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Prijedloga odluke o odbijanju davanja saglasnosti za ukidanje statusa nepokretnosti u

     općoj upotrebi-dijela javnog puta u K.O. Zavidovići, po zahtjevu Hodžić Šemse i Jasminke,

14. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja Izborne komisije za organizaciju i provođenje izbora za članove savjeta

     mjesnih zajednica, o rezultatima izbora  za članove Savjeta M.Z. Donji Gostović, i potvrđuje rezultate izbora za

     članove Savjeta M.Z. Donji Gostović,

15. IZVJEŠTAJ o rezultatima izbora za članove Savjeta mjesne zajednice Donji Gostović, 

II – AKTI PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA

1. ISPRAVKA Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu Mjesne zajednice „Mećevći“ i

    to duž glavnih saobraćajnica Zavidovići-Maglaj i Zavidovići-Hajderovići, kao i duž puta prema naselju „Grab“Službeni

    glasnik općine Zavidovići, broj 1/2010)

Podjelite ovu vijest: