19. sjednica Općinskog vijeća održana dana 27.02.2010. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 2/2010 /

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ODLUKA o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „CENTAR III“ Zavidovići sa grafičkim prilogom,

02. ODLUKA o provođenju izmjena i dopuna RP „CENTAR III“ Zavidovići,

03. ODLUKA o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „LUKE“ Zavidovići sa grafičkim prilogom,

04. ODLUKA o provođenju izmjena i dopuna RP „LUKE“ Zavidovići,

05. ODLUKA o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javne površine,

06. ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara općine Zavidovići,

07. ODLUKA o kalkulativnim parametrima,

08. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju osnivačkih prava i organizovanju JU u državnoj svojini

     (JU „Centar za kulturu“ Zavidovići,

09. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu MZ „Klek“ naseljeno mjest

     „Vučjak“ dio ulice Patriotska liga  K.O. Podkleče,

10. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju NNM TP-a „Dubravica 1“,

11. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu „Gornji Mećevići“ u K.O. Mećevići,

12. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu MZ „Krivaja“ u K.O. Donja

     Svinjašnica,

13. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju trase 10(20) kV podzemnog kabla TS „Garaža“ – TS

     „Filter sanica“,

14. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju trase 10(20) kV podzemnog kabla za vezu TS 110/35/10

     kv „Zavidovići-10(20) kV DV Dubravica III“,

15. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju trase 10(20) kV podzemnog kabla TS „Filter sanica“ – TS

     „Potkleče“,

16. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju trase 10(20) kV podzemnog kabla TS „Dolovi“ – TS

     „Lovnica-Dabići“,

17. ODLUKA o dopuni Odluke broj 01-31-4025/08 od 04.09.2008.godine, kojom je utvrđen javni interesa za 

     izgradnju fekalne kanalizacione mreže MZ „Klek",

18. RJEŠENJE o legalizaciji gradnje stambenog objekta Hodžić Asima u K.O. Potkleče, DRSV Općina Zavidovići,

19. PLAN upisa učenika u prvi razred srednjih škola općine Zavidovići za školsku 2010/2011.godinu,

20. ZAKLJUČAK o prihvatanju Prijedloga projekata za uvrštavanje u Plan rekonstrukcije i izgradnje putne

     infrastrukture ZDK za 2010.g. za općinu Zavidovići,

21. PRIJEDLOG PROJEKATA za uvrštavanje u Plan rekonstrukcije izgradnje putne infrastrukture ZE-DO jkantona

     za 2010.godinu za općinu Zavidovići,

22. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Odluke o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javnih gradskih površina u

     2010.godini,

23. ZAKLJUČAK OV-a o odbijan ju Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća

     Zavidovići,

24. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa rada OV-a Zavidovići i stalnih radnih tijela

     OV-a Zavidovići za 2009.godinu,

25. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Informacije o realizaciji Programa utroška sredstava sa kriterijima iz Budžeta 

     općine Zavidovići za 2009.godinu sa pozicije „Transfera za razvoj poljoprivrede, turizma, malih i srednjih

Podjelite ovu vijest: