18. sjednica Općinskog vijeća održana dana 31.01.2010. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 1/2010 /

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Programa rada Općinskog načelnika Zavidovići i organa uprave za 2010.g.

02. PROGRAM RADA Općinskog načelnika Zavidovići i organa uprave za 2010.godinu,

03. ODLUKA o kreditnom zaduženju općine Zavidovići,

04. ODLUKA o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području

     općine Zavidovići za 2010.godinu,

05. ODLUKA o pristupanju prodaji montažnih elemenata u  vlasništvu općine Zavdovići,

06. ODLUKA o standardima komunalnih usluga,

07. ODLUKA o rasporedu sredstava za redovnu djelatnost mjesnih zajednica u 2010.godini,

08. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcije NNM TP-a „Narodnog fronta“ TP-a „Bolnica“ i TP-a 

     „Novo naselje“ u ulicma „15.septembar“, „Abdul Vehaba Ilhamije“, „IDČ Asim Čamdžić“, „Patriotske lige“ i

     „4.Manevarskog bataljona“ u K.O. Zavidovići,

09. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa izgradnje javne rasvjete na lokalitetu MZ „Mećevići“ i to duž glavnih

     saobraćajnica Zavidovići-Maglaj i Zavidovići-Hajderovići kao i duž prema naselju „Grab“ u K.O. Mećevići

10. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa izgradnje vodovoda „Keseri“ u MZ „Krivaja“ za vodosnabdijevanje

      stanovnika podružnice „Keseri“ u K.O. Hajdeorivći

11. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa izgradnje jane rasvjete u naselju Lovnica na području MZ „Lovnica“

     u K.O. Donja Lovnica

12. RJEŠENJE o razrješenju Starčević Sejad, člana Stručne komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina,

13. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Kovačević Mirsada, člana Komisije za pocjenu prometne vrijednosti

     nekretnina,

14. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Prijedloga  projekata za uvrštavanje u program utroška sredstava iz oblasti

     vodoprivrede Zeničko-dobojskog kantona za 2010.godinu za općinu Zavidovići,

15. PRIJEDLOG PROJEKATA za uvrštavanje u Program utroška sredstava iz oblasti vodoprivrede ZE-DO kantona za

     2010.godinu za općinu Zavidovići,

16. ZAKLJUČAK OV-a o sugerisanju Službi za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu da prilikom izrade Odluke o

     rasporedu sredstava za redovan rad MZ traže podatke o broju stanovnika po MZ do popisa stanovništva u BiH,

17. ZAKLJUČAK OV-a o vraćanju na doradu Prijedloga odluke o kalkulativnim parametrima sa Izvještajem o provedenoj

     javnoj raspravi,

18. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Informacije o realizaciji Zaključka OV-a Zdići br.01-05-621/08 od 03.03.2008.godine

     („Služb.glasnik općine Zdići“, br. 3/2008), u vezi registrov.djelatn.lica koja obavlj.djelatn.bez odobr.nadl.organa,

         

AKTI SLUŽBE ZA UPRAVU

19. VODIČ kroz postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama za nadležnost Općine Zavidovići sa Index

     registrom informacija.

Podjelite ovu vijest: