17. sjednica Općinskog vijeća održana dana 30.12.2009. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 11/2009 /

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. PROGRAM RADA Općinskog vijeća Zavidovići za 2010.godinu,

02. IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA općine Zavidovići za 2009.godinu,

03. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2009.godinu,

04. BUDŽET općine Zavidovići za 2010.godinu,

05. ODLUKA o izvršavanju Budžeta općine Zavdovići za 2010.godinu,

06. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Programa finansiranja komunalnih djelatnosti za 2010.godinu,

07. PROGRAM finansiranja komunalnih djelatnosti za 2010.godinu,

08. ODLUKA o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade u općini Zavidovići,

09. ODLUKA o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa JP „Veterinarska stanica“ Zavidovići sa Zakonom o privrednim

     društvima i Zakonom o jvnim preduzećima

10. ODLUKA o ustanovljenju prava stvarne služnosti pristupnog puta preko dijela parcele zv. „Ćumurana“ kao DRSV

     Meškić Esada i Džemile iz Zavidovića,

11. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove Savjeta MZ Donji Gostović,

12. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete u naseljenim mjestima „Žuber, Potok, Brdo i

     Volujak“ u MZ „Mahoje“,

13. RJEŠENJE o odbijanju prigovora Bjelkić-Terzić Muamere iz Zavidovića,

14. ZAKLJUČAK o ne prihvatanju ponude Delić (Mehmeda) Zijaha iz Zavidovića,

15. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Informacije o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća broj 01-14-1493/09 od

     29.04.2009.godine,

16. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Informacije o izbjeglicama, raseljenim licima i povratnicima.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

17. DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA općine Zavidovići za period 2010. – 2012. godina,

18. PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog Općinskog organa uprave i posebnih

     službi Općine Zavidovići.

Podjelite ovu vijest: