16. sjednica Općinskog vijeća održana dana 12.12.2009. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 10/2009 /

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja na cestama općine Zavidovići,

02. ODLUKA o davanju saglasnosti na zakup vatrogasnih vozila, vatrogasne i ostale opreme,

03. ODLUKA o ustupanju na korištenje dijela poslovnog prostora Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ JU „Dom

     zdravlja sa poliklinikom„ Zavidovići,

04. ODLUKA o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu općine Zavidovići Poljoprivrednoj zadruzi

     „Malinar“ Zavidovići,

05. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju nove STS „Mujkići“ i svođenje niskonaponske mreže TP-a

     „Mujkići“, na novu TS-u, te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji - ustanovljenju prava 

     služnosti postavljanja i održavanja objekata za prenos i razvođenje električne energije u korist JP Elektro-

     privreda BiH dd Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica,

06. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju nove STS „Stavci-Stari most“ i svođenje niskonaponske

     mreže TP-a „Stavci-Stari most“ na novu TS-u, te da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji-

     ustanovljenju prava služnosti postavljanja i održavanja objekata za prenos i razvođenje električne energije u

     korist JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica,

07. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove „Dom zdravlja

     sa poliklinikom“ Zavidovići,

08. ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove „Dom zdravlja sa poliklinikom“ Zavidovići,

09. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Veterinarska

     stanica“ Zavidovići,

10. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o stanju u oblasti boračko invalidske zaštite sa zaključnim razmatranjima,

AKTI PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA

11. ISPRAVKA Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju vodovoda „Beljevnice“ u Mjesnoj zajednici „Gostović“

     za vodosnabdijevanje stanovnika podružnice Borovnica u K.O. Borovnica („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj

     6/2009),

12. ISPRAVKA Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići PZ „Malinar,

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

13. PRAVILNIK o kriterijima, raspisivanju oglasa, izradi rang liste i imenovanju komisije za dodjelu stanova privatiziranih

     preduzeća,

  

 AKTI KOMISIJE

14. PROGRAM RADA Općinskog vijeća Zavidovići za 2009.godinu    (Prečišćeni tekst).

Podjelite ovu vijest: