14. sjednica Općinskog vijeća održana dana 12.09.2009. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 8/2009 /

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ODLUKA o dodjeli Spomen plakete Općine Zavidovići u 2009.godini,

02. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama,

03. ODLUKA o davanju saglasnosti na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići,

04. RJEŠENJE o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljištaoznačeno sa k.č.1227/8

     zv. „Ciglana“, kao državno vlasništvo – nosilac prava raspolaganja Općina Zavidovići, GTPD „Porobić“ d.o.o.

     Zavidovići na korištenje radi građenja stambeno-poslovnog objekta,

05. RJEŠENJE o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta označeno sa k.č.1227/15 zv. „Ciglana“, kao

     državno vlasništvo – nosilac prava raspolaganja Općina Zavidovići, Porobić Edinu, sin Nusreta iz Zavidovića na

     korištenje radi građenja poslovnog objekta  

06. RJEŠENJE o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta označeno sa k.č.1227/16 zv. „Ciglana“, kao

     državno vlasništvo – nosilac prava raspolaganja Općina Zavidovići, Imširović Nesimu, sin Eniza iz Zavidovića na

     korištenje radi građenja stambeno-poslovnog objekta,

07. ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude Mulavdić (Muje) Dike iz Zavidovića za preuzimanje neizgrađenog gradskog

     građevinskog zemljišta,

08. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 01.01.-30.06.2009.godine,

09. IZVJEŠTAJ o izvršenju Budžeta Općine Zavidovići za period 01.01. – 30.06.2009.godine.

10. ZAKLJUČAK OV-a o primanju k znanju Informaciju o stanju informisanja o radu Općinskog vijeća Zavidovići,

11. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Nacrta odluke o dopunma Odluke o javnom redu i miru.

Podjelite ovu vijest: