12. sjednica Općinskog vijeća održana dana 06.07.2009. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 6/2009 /

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ODLUKA o bratimljenju Općine Zavidovići, Bosna i Hercegovina sa Gradom BOZÜYUK, Republika Turska,

02. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o selekcioniranju otpadnog materijala na općini Zavidovići,

03. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta,

04. RJEŠENJE o imenovanju općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Zavidovići,

05. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za budžet, finansije i ekonomska pitanja,

06. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Inicijative OO SDP-a BiH Zavidovići za profesionalizaciju funkcije predsjedavajućeg

     OV-a Zavidovići,

07. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o stanju opremljenosti Općinske profesionalne vatrogasne jedinice

     Zavidovići,

08. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o održanom Kolegiju OV-a u proširenom sazivu zbog razmatranja

     problematike rada boračkih udruženja koja okupljaju demobilisane borce,

09. ZAKLJUČAK KOV-a o podržavanju aktivnosti na ujedinjenju i stvaranju jedinstvenog boračkog udruženja koje okuplja

     demobilisane borce na području općine Zavidovići

10. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacija o položaju penzionera sa aspekta životnog standarda na području općine

     Zavidovići

Podjelite ovu vijest: