28. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana 31.03.2015. godine

28. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana je 31.03.2015. godine.

PREUZIMANJE: - Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 3-2015.pdf

 

S A D R Ž A J    

 

Strana

 

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. ODLUKA o plaćama, dodacima na plaću i naknadama plaće zaposlenih u organima vlasti Općine Zavidovići

 

156

 

2. ODLUKA o komunalnom redu

 

163

 

3. ODLUKA o o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine u vlasnišvu općine Zavidovići označene sa k.č. 15/19 k.o. Mustajbašići

 

198

 

4. ODLUKA o odabiru korisnika po objavljenom javnom konkursu za prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu općine Zavidovići u korist osoba pogođenih prirodnom nesrećom na teritoriji općine Zavidovići

 

200

 

5. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovor o diobi o uspostavljanju vlasništva određenih posebnih dijelova nekretnina (etažno vlasništvo)

 

202

 

6. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju trase 0,4 kV podzemnog kabla za priključak novoprojektovanog repetitora na koti „Mahovski vis 777“

 

203

 

7. ODLUKA o 10. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju repetitorske stanice „Mahovski vis 777“

 

205

 

8. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu MZ „Gostović“ podružnica Sinanovići

 

207

 

9. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Zavidovići

 

218

 

10. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za organizaciju i provođenje izbora za članove savjeta mjesne zajednice

 

219

 

11. RJEŠENJE o odbijanju zahtjeva Maglić Refike iz Zavidovića za dodjelu gradskog gradjevinskog zemljišta

 

221

 

12. RJEŠENJE imenovanju Komisije za izbor na upražnjenu poziciju člana u Upravnom odboru Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zavidovići

 

223

 

13. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Stručne komisije za procjenu prometne vrijednisti nekretnina

 

225

 

14. RJEŠENJE o razrješenju člana Komisije za društvene djelatnosti, ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova

 

226

 

15. RJEŠENJE o imenovanju člana Komisije za društvene djelatnosti, ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova

 

227

 

16. RJEŠENJE o razrješenju člana Komisije za poslove mjesnih zajednica

 

228

 

17. RJEŠENJE o imenovanju člana Komisije za poslove mjesnih zajednica

 

229

 

18. RJEŠENJE o razrješenju člana Općinske izborne komisije Zavidovići

 

230

 

19. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva Zavidovići za 2014. godinu

 

231

 

20. ZAKLJUČAK po Informaciji o stanju putne infrastrukture na području općine Zavidovići i planiranim mjerama za rekonstrukciju i izgradnju puteva i mostova kao sastavnih dijelova puta za saobraćaj i pješake

 

232

 

21. ZAKLJUČAK po Informaciji o toku privatizacije JP „Gradska pekara“ Zavidovići i postprivatizacijskim procesima, sa Izvještajem Komisije za analizu stanja u PD „Gradska pekara“ d.d. Zavidovići

 

234

 

22. ZAKLJUČAK o prihvatanju inicijative JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići za izmjenu Cjenovnika komunalnih usluga i načina praćenja komunalnih usluga JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići

 

235

 

23. ZAKLJUČAK o neprihvatanju inicijative korisnika usluga grijanja stambenih prostora

 

236

 

24. ZAKLJUČAK o neprihvatanju inicijative JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići za izmjenu i dopunu Odluke o vodovodu i kanalizaciji

 

237

 

25. ZAKLJUČAK o neprihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 01.01. – 31.12.2014.godinu (IV kvartal)

 

238

 

            II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

1. IZVJEŠTAJ o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 01.01. – 31.12.2014.godinu (IV kvartal)

 

239

 

2. PLAN sigurnosti ličnih podataka

 

251

 

3. ODLUKA o oglašavanju upražnjene pozicije člana u Upravnom odboru Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zavidovići

 

264

 

4. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići

 

265

 

5. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove „Javna biblioteka“ Zavidovići

 

267

 

6. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići iz reda osnivača

 

269

 

            III – AKTI CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju člana Općinske izborne komisije Zavidovići

 

271

 

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 3-2015.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 3-2015.pdf 1518 kB