25. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana 30.12.2014. godine

25. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići zakazana je za utorak 30.12.2014. godine, sa početkom u 15:00 sati, u Velikoj sali zgrade Općine Zavidovići.

PREUZIMANJE: - Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 9-2014.pdf

 

S A D R Ž A J    

Strana

 I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

  1.ODLUKA o dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići

 526

 2. IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA općine Zavidovići za 2014. godinu

 527

 3. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2014. godinu

 546

 4. BUDŽET općine Zavidovići za 2015. godinu

 547

 5. ODLUKA o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2015. godinu

 565

 6. PROGRAM rada Općinskog vijeća Zavidovići za 2015. godinu

 575

 7. ODLUKA o vodovodu i kanalizaciji

 583

 8. ODLUKA o dopunama Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi „Centar za kulturu“ Zavidovići za izdavanje u zakup poslovnih prostora

 606

 9. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju seoskog vodovoda “Čoprlja – Donji Šadići” na području MZ “Krivaja – Smailbašići”

 607

 10. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kablovske veze 20 kV i optičkog spojnog puta „mHE Čardak – mHE Rujevica Ušće“ i „mHE Rujevica Ušće – mHE Botašnica“

 609

 11. ODLUKA o imenovanju punomoćnika skupštine Razvojne agencije Zavidovići d.o.o. Zavidovići

 611

 12. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor na upražnjene pozicije predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Javna biblioteka Zavidovići“ i Upravnom odboru Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići

 612

 13. RJEŠENJE o razrješenju dužnosti člana u Upravnom odboru Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zavidovići

 613

 14. RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zavidovići

 615

 15. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja

 616

 16. RJEŠENJE o uspostavljanju Kolegija Općinskog vijeća

 617

 17. ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude Čehić Ermina i Čehić Ešrefa za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

 618

 18. ZAKLJUČAK o usvajanju Elaborata o procijenjenoj šteti od obilnih padavina – poplave i klizišta maj i avgust 2014. godine

 619

 19. ZAKLJUČAK po Prijedlogu odluke o imenovanju punomoćnika skupštine Razvojne agencije Zavidovići d.o.o. Zavidovići

 620

 20. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o stanju opremljenosti Općinske profesionalne vatrogasne jedinice općine Zavidovići

 621

 

 II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

1. PRAVIlNIK o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog Općinskog organa uprave i posebnih službi Općine Zavidovići

 622

 2. PRAVIlNIK o identifikacionoj kartici državnih službenika i namještenika Općine Zavidovići

 752

 3. PRAVIlNIK o direktnom sporazumu i internim procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova

 758

 4. PROCEDURA o prijemu građana na razgovor kod Općinskog načelnika

 767

 5. NAREDBA o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Zavidovići – jesenja faza 2014. godine

 770

 6. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-5016/14 od 01.12.2014. godine

 772

 7. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-5066/14 od 01.12.2014. godine

 773

 8. ODLUKA o oglašavanju upražnjenih pozicija predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići

 774

 9. ODLUKA o oglašavanju upražnjenih pozicija predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Javna biblioteka“ Zavidovići

 775

 10.RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići iz reda zaposlenih

 776

 11. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na imenovanje direktora Javne ustanove „Centar za kulturu“ Zavidovići

 778

 

III – AKTI SLUŽBE ZA UPRAVU

      EKONOMSKIH POSLOVA I PODUZETNIŠTVA

 

 1. RJEŠENJE o preraspodjeli sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 03-14-4968/14 od 26.11.2014. godine

 780

 2. RJEŠENJE o preraspodjeli sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 03-14-5018/14 od 08.12.2014. godine (razdjel 11, glava 112)

 781

 3. RJEŠENJE o preraspodjeli sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 03-14-5018/14 od 08.12.2014. godine (razdjel 11, glava 114)

 782

 1. RJEŠENJE o preraspodjeli sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 03-14-5214/14 od 16.12.2014. godine

 783

 

Podjelite ovu vijest: