9. sjednica Općinskog vijeća održana dana 28.04 i 29.04.2009. g.

- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 4/2009 /

vijecesjednica01. Zaključak o davanju saglasnosti JU „Dom zdravlja sa poliklinikom“ Zavidovići da u skladu sa članom 33. "Zakona o

     zakupu poslovnih zgrada i prostorija" obnovi ugovore,

02. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za rad mjesnih zajednica za 2009.godinu,

03. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa Kriterijima iz Budžeta općine Zavidovići za

     2009.godinu sa Pozicije „Transfer za razvoj poljoprivrede, turizma, malih i srednjih preduzeća“ sa Programom utroška

     sredstava sa Kriterijima iz Budžeta općine Zavidovići za 2009.godinu sa Pozicije „Transfer za razvoj poljoprivrede,

     turizma, malih i srednjih preduzeća“,

04. Informacija o Projektu kapitalnih ulaganja ZE-DO kantona za općinu Zavidovići u 2008. godini i Plan kapitalnih    

     ulaganja za 2009.godinu,

05. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća „Radnik“ d.o.o. Zavidovići sa

     Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima,

06. Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru,

07. Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o selekcioniranju otpadnog materijala u općini Zavidovići.

Podjelite ovu vijest: