24. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana 14.11.2014. godine

24. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana 14.11.2014. godine, sa početkom u 13:00 sati.

PREUZIMANJE: - Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 8-2014.pdf

 

S A D R Ž A J    

 

                                                                   Strana

 

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1.ODLUKA o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine u k.o. Zavidovići označene sa k.č. 1235/1 upisana u P.L. 232 kao DS Općina Zavidovići

 

510

 

2. RJEŠENJE o utvrđivanju prava vlasništva u korist Zvekić Emira iz Zavidovića

 

512

 

3. PLAN utroška sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma i šumskog zemljišta

 

515

 

4. ZAKLJUČAK o odbijanju Informacije o realizaciji Strategije omladinske politike na području općine Zavidovići 2011.-2015. godina, period 2013-2014. godina

 

516

 

5. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o prikupljenim neeksplodiranim ubojnim sredstvima (NUS) i minsko-eksplozivnim sredstvima (MES) i deminiranoj površini u 2013. godini

 

517

 

6. ZAKLJUČAK o odbijanju Izvještaja o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Zavidovići za 2013. godinu (period 01.07.-31.12.2013. godine) i Programa rada Općinskog vijeća Zavidovići za 2014. godinu (period 01.01.-30.06.2014. godine)

 

518

 

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

1. ODLUKA o oglašavanju upražnjenih pozicija članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići

 

519

 

2. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-4900/14 od 07.11.2014. godine

 

520

 

3. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-4897/14 od 11.11.2014. godine

 

521

 

4. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-4901/14 od 11.11.2014. godine

 

522

 

III – AKTI SLUŽBE ZA UPRAVU

 

     EKONOMSKIH POSLOVA I PODUZETNIŠTVA

 

1. RJEŠENJE o preraspodjeli sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 03-14-4815/14 od 18.11.2014. godine

 

523

 

2. RJEŠENJE o preraspodjeli sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 03-14-4816/14 od 18.11.2014. godine

 

524

 

IV – AKTI PREDSJEDAVAJUĆEG

 

                 OPĆINSKOG VIJEĆA ZAVIDOVIĆI

 

1. ispravka Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići – prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 7/2014)

 

525

 

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 8-2014.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 8-2014.pdf 588 kB