23. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana 30.10.2014. godine

23. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana je 30.10.2014. godine, sa početkom u 16:00 sati.

PREUZIMANJE: - Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 7-2014.pdf

 

S A D R Ž A J    

                                                                   Strana

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.ODLUKA o objavljivanju javnog konkursa za prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu općine Zavidovići u korist osoba pogođenih prirodnom nesrećom na teritoriji općine Zavidovići

418

2. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za pripremu i obradu prijava na javni konkurs za prijenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu općine Zavidovići

421

3. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za razmatranje prigovora po završenoj proceduri posupka prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu općine Zavidovići

422

4. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja – licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Zavidovići

423

5. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor na upražnjene pozicije članova u Upravnom odboru JU „Centar za socijalni rad“

424

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. PRAVILNIK o kućnom redu u zgradi Općine Zavidovići

426

2. UPUTSTVO o primjeni Pravilnika o kućnom redu u zgradi Općine Zavidovići

440

3. ODLUKA o prestanku stanja prirodne nesreće na području općine Zavidovići

442

4. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-4411/14

444

5. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-4412/14

445

6. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-4413/14

446

7. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-4414/14

447

8. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-4415/14

448

9. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-4416/14

449

10. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-4417/14

450

11. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-4418/14

451

12. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-4419/14

452

13. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-4420/14

453

14. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila Javne ustanove „Centar za kulturu“ Zavidovići, broj: 167/14 od 04.09.2014. godine

454

15. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove „Centar za kulturu“ Zavidovići

455

17. ZAKLJUČAK o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta općine Zavidovići za period 2015-2017. godina

457

III – AKTI SLUŽBE ZA UPRAVU

     EKONOMSKIH POSLOVA I PODUZETNIŠTVA

1. DOKUMENT okvirnog budžeta općine Zavidovići za period 2015-2017. godina

458

IV – AKTI KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE

1. ZAKLJUČAK o usvajanju prečišćenog teksta Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići

479

2. POSLOVNIK o radu Općinskog vijeća Zavidovići (prečišćeni tekst)

480

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 7-2014.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 7-2014.pdf 1308 kB