19. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana 02.06.2014. godine

19. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana 02.06.2014. godine.

USVOJENI AKTI: Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 3-2014.pdf

 

S A D R Ž A J                      

                                                                   Strana

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. ODLUKA o usvajanju plana parcelacije građevinskog zemljišta

188

2. ODLUKA o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o partnerstvu

190

3. ODLUKA o kriterijima i načinu finansiranja političkih subjekata zastupljenih u Općinskom vijeću Zavidovići

191

4. ODLUKA o dopuni Odluke o zauzimanju javnih površina

193

5. ODLUKA o dopunama Odluke o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javne površine za 2014. godinu

194

6. ODLUKA o načinu i uslovima javne prodaje nekretnina u k.o. Mustajbašići

197

7. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja – licitacije za prodaju nekretnine u k.o. Mustajbašići u vlasništvu Općine Zavidovići

199

8. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća

200

9. RJEŠENJE o izboru zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća

201

10. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja o upisu učenika u prvi razred srednjih škola općine Zavidovići za školsku 2014/2015. godinu

202

11. ZAKLJUČAK o usvajanju Informacije o prirodnoj nesreći na području općine Zavidovići

204

12. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja Općinskog načelnika o radu općinskih službi za upravu i drugih službi za 2013. godinu

205

13. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju mjesnih zajednica u 2013. godini

206

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. ODLUKA o proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Zavidovići

207

2. Operativni budžetski/proračunski kalendar za izradu i donošenje budžeta/proračuna općine Zavidovići za 2015. godinu i dokumenta okvirnog budžeta/proračuna za 2015-2017. godinu i kalendar finansijskog izvještavanja

209

3. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog pravobranilaštva

211

III – AKTI OPĆINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA

           

1. PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog pravobranilaštva

212

 

 

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 3-2014.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 3-2014.pdf 2574 kB