18. sjednica Općinskog vijeća održana 31.03.2014. godine

USVOJENI AKTI: - Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 2-2014.pdf

S A D R Ž A J                      

                                                 Strana

 

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. RJEŠENJE o imenovanju člana Općinse izborne komisije Zavidovići

116

 

I-A – AKTI CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na Rješenje Općinskog vijeća Zavidovići o imenovanju člana Općinse izborne komisije Zavidovići

117

 

I-B – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. ODLUKA o davanju saglasnosti na prenos prava na nepokretnostima u vlasništvu općine Zavidovići na JU „Gradski dječiji vrtić“

119

2. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kablovske veze 20 kV i optičkog spojnog puta TS 35/100,4 kV „Podubravlje-MHE Čardak

120

3. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu općine Zavidovići H.O. „Merhamet“ MDD – Osnovni odbor Zavidovići

126

4. ZAKLJUČAK sa 16. vanredne sjednice Općinskog vijeća Zavidovići

127

5. ZAKLJUČAK sa 17. vanredne sjednice Općinskog vijeća Zavidovići

128

6. ZAKLJUČAK o usvajanju Informacije o trasi autoceste Tuzla – Žepče kroz općinu Zavidovići

129

7. ZAKLJUČAK o usvajanju Informacije o provođenju zaključaka Općinskog vijeća Zavidovići za period 01.07.-31.12.2013. godine

130

8. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva Zavidovići za 2013. godinu

131

9. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu komisija Općinskog vijeća Zavidovići za period 01.01.-31.12.2013. godine

132

10. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nepokretnosti za period 01.07.-31.12.2013. godine

133

11. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskim organima i službama za upravu Općine Zavidovići u 2013. godini

134

12. ZAKLJUČAK o primanju k znanju Programa rada Općinskog načelnika i organa uprave za 2014. godinu

135

III – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. PROGRAM rada Općinskog načelnika i organa uprave za 2014. godinu

136

2. ODLUKA o preraspodjeli sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2013. godinu

171

3. ODLUKA o preraspodjeli sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2013. godinu

172

4. ODLUKA o uspostavljanju Centra za birački spisak općine Zavidovići

173

            IV – AKTI SLUŽBE ZA UPRAVU EKONOMSKIH POSLOVA I PODUZETNIŠTVO

1. ODLUKA o prestrukturiranju rashoda u Budžetu općine Zavidovići za 2013 godinu

175

2. ODLUKA o prestrukturiranju rashoda u Budžetu općine Zavidovići za 2013 godinu

176

            V – AKTI KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE

1. ODLUKA o osnovama i načinu isplate naknada i drugih primanja vijećnika i drugih radnih tijela Općinskog vijeća Zavidovići (prečišćeni tekst)

177

            V – AKTI USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

1. PRESUDA u predmetu utvrđivanja ustavnosti Odluke o općinskim komunalnim taksama općine Zavidovići – prečišćeni tekst (bosanski jezik)

179

2. PRESUDA u predmetu utvrđivanja ustavnosti Odluke o općinskim komunalnim postrojbama općine Zavidovići – prečišćeni tekst (hrvatski jezik)

182

3. ПРЕСУДА у предмету утврђивања уставности Одлуке о општинским комуналним таксама општине Завидовићи – пречишћени текст (српски језик)

185

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 2-2014.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 2-2014.pdf 1222 kB